Holland

Fra  Engelsk Et Charter

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Holland Holland € (1957)

 
Een Voorgestelde Handvest van Inzicht moslim

 
Door Sam Solomon

 
Voorwoord van Gerand Batten

 
UK Independen Party


Lid van het Europees Parlement voor Londen

  
1e editie - december 2006 herziene uitgave - april 2007


Dankwoord


Ik spreek mijn dank uit aan allen die aan deze voorgestelde Handvest bijgedragen. Dank aan degenen die hebben gelezen en hebben geholpen bij het bewerken en aan iedereen die gaf suggesties en adviezen, met bijzondere dank aan Paul Diamond wiens juridische expertise was van onschatbare waarde.

 
Iam meest indebred aan Gerard Batten MEP voor zijn vriendelijkheid, leiderschap, oprechtheid en al zijn hulp.

 
Last but not least mijn estemed collega en onderzoeker Al Maqdisi die is gewoon onmisbaar.

 
Sam Solomon december 2006

Voorwoord


De westerse religie Europese uitzicht og, bereikt na eeuwen van bloedvergieten, conflicten en verdeeldheid, is dat religie een kwestie van private geloof en geweten. Islamitische fundamentalisten deze opvatting niet delen. Ze geloven niet in de nationale staat, de democratie, de gelijkheid van vrouwen, of tolerantie. Zij geloven in de islamitische theocratie, een universele islamitische samenleving, de Umma op basis van politieke heerschappij volgens de Koran en de Soennah.

Dergelijke opvattingen zijn gewoon niet compatibel met de westerse liberale democratie, en we hebben gezien waar dergelijke extremistische overtuigingen kunnen leiden, bijvoorbeeld in Afghanistan en Iran. Het Westen heeft verbazingwekkend laks in het herkennen van de bedreiging van zijn veiligheid vrijheden, waarden en de samenhang van socity door islamitische fundamentalisme geweest. De terroristische gruweldaden in Londen van juli 2005 toonde hoe gevaarlijk deze overtuigingen kunnen zijn. De dreiging van het islamitisch terrorisme is één commen voor de meeste, zo niet alle, Europese landen.

Islamitische fundamentalisten hebben echter maakte grote winsten in de propaganda-oorlog door middel van overtuigend veel niet-moslims dat zij de ware vertegenwoordigers van de islam, terwijl ze dat niet zijn. De overgrote meerderheid van de moslims dat niet-moslims te ontmoeten in het dagelijks leven zijn fatsoenlijk, respectabele, gezagsgetrouwe en hardworking.Western overheden en societis hen te bieden hebben hun steun tijdens het staan ​​stevig tegen de extremisten.

Een grote stap voorwaarts in dit proces wordt Sam Solomon's Voorgestelde Handvest van de moslims Understanding. Het Handvest laat moslims uit alle onderdelen van het geloof te maken het duidelijk dat zij die extremistische interpretaties van hun religieuze teksten die bevorderen of te verontschuldigen geweld en brengen de islam in conflict met de moderne wereld te verwerpen. Het bevestigt dat ze willen vredelievende mensen. Ik hoop van harte dat die groepen claming om moslims te vertegenwoordigen zal besluiten te ondertekenen en te omarmen.

Gerard Batten MEP december 2006

Introductie


Als de islam een ​​religie van vrede, zoals geportretteerd door de moslimgemeenschap en de geestelijkheid, en die terreurdaden gepleegd in zijn naam zijn daden van enkele misleide personen die hebben begrepen en misinpreted haar leer, dan Islaqm is volkomen onschuldig aan het geweld en het terrorisme, dat soms wordt toegeschreven aan het.

Bijgevolg, bij het extrapoleren van dit uitgangspunt, zou men verwachten dat in het licht van de huidige terroristische dreiging gepleegd door sommigen in de naam van de islam dat de faitful enen en de erkende geleerden en deskundigen op te roepen een algemene conferentie van de Ulema, de geleerde scolars van islamitische godsdienst, van de bepalingen zoals bespreken dit Handvest aangelegd. Ze moeten geen bezwaar tegen dat de ondertekenaars van het, en het handhaven van de inhoud ervan, zowel naar letter en geest in de naam van de islam en voor het welzijn van hun gastland en die van de mensheid in het algemeen hebben.

Wij roepen de representatieve organisaties van het islamitische geloof, zoals de Europese Raad van Tatwa, de Raad moslims van Groot-Brittannië, de Al-Azhar, de Organisaties van de Islamitische Conferentie, de Muslim World League en al haar affiliatis, nationale en internationale islamitische organisaties, te onderschrijven en tekenen dit voorgestelde Handvest als exemple voor alle Europese Muslimss.

Het is te hopen dat de islamitische leiders zijn het erover eens dat een ieder deviatis van het pad van dit Handvest op een niet-islamitische pad zou zijn gegaan en dus zo iemand zou als outcast van de religie van de islam worden beschouwd; vandaar een niet-moslim.

Gehoopt wordt dat ten minste alle Europese islamitische leiders en hun instellingen, zowel nationaal als Europees niveau zal zijn ondertekenaars van dit Handvest als de eerste uiting van hun wens om nlive in vrede in hun gastlanden, zo gezagsgetrouwe en vredelievend en vredesbevorderende gemeenschappen naast hun niet-moslim buren.

Ongeacht hun werkelijke vermeende grieven deze moeten door de juiste kanalen en niet door middel van geweld en terrorisme moeten worden aangepakt.


 

 
Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

 
preambule

Wij ondergetekende als de De vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen in onze hoedanigheid van leiders op verschillende niveaus als moefti's, Ulemas, imams, leiders van de gemeenschap, de hoofden van de islamitische madrassa, Muezzins, Mazuns en alle andere islamitische relevante kantoren, waaronder die van de vrije denkers en leiders ogf NGO evenals NOPs (non-profit organisaties), de leiders van de jeugd en vrouwen, s groepen en leiders op alle niveaus van de islamitische instellingen plegen tu te handhaven, te bevorderen, propagata en zich houden aan deze artikelen in de letter en de geest van dit Handvest van de islamitische begrip.

We committeren aan de bevordering en promotie van vreedzame co-existentie in heel Europa in de geest van een broederschap onder alle menselijkheid behandeling van alle als gelijken in overeenstemming met de beginselen vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, de Verenigde Nations'Universal Verklaring van de Rechten van de Mens (Algemene Vergadering resolutie 217A (III) van 1948), en de Verenigde Nations'International Covernant inzake burgerrechten en politieke rechten (1966).

Al wie inbreuk maakt van de artic les vermeld en onder detaiiled zal worden beschouwd als een persoon buiten het huis van de islam, en worden afgedaan als een niet-moslim en zal geen bescherming in de moslimgemeenschap te vinden.

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

Artikel 1

Wij zullen alle andere niet-islamitische religies in woord en daad te respecteren door de uitgifte van een duidelijke fatwa met onmiddellijke ingang een verbod leggen:

a) Het gebruik van geweld en het geweld van welke aard dan ook tegen de volgelingen van any'or alle niet-islamitische religies

b) De kwestie van de bedreigingen door een religieuze fatwa dreigen met geweld tegen instellingen of moord op individuen of groepen en aanhangers van andere godsdiensten, die kunnen worden gedomicilieerd in de getroffen gemeenten of enig ander land of het nu een moslimmeerderheid of anderszins

c) het gebruik van kracht in welke vorm voor de grieven vilt of feitelijke

d) De moord of targeting van een burgerbevolking civiele instellingen 2 in islamitische en niet-islamitische landen als een manier en middelen voor de aanpak van een van onze grieven.

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

 

Artikel 2

Wil we respecteren en eren alle beschavingen, culturen en tradities van andere naties en mensen, ongeacht hun etnische of religieuze achtergronden.

Dit zal worden bereikt door de invoering van een duidelijke educatieve programma via alle islamitische instellingen en verkooppunten, evenals het organiseren van speciale bijeenkomsten om de jeugd aan te pakken:

a) Door het bevorderen van broederschap van alle mensen zonder enige religieuze of etnische dicrimination of differentitation

b) Door te verklaren de gelijkheid van alle mannen en vrouwen en de godslastering 3 van niemand

c) Door aan te dringen op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van nationale nationale recht; dat het zal volledig worden nageleefd en heeft voorrang op de Sharia.

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

Artikel 3

In de geest van het gezegde: "Laat er geen dwang in de godsdienst" (Soera 2: 256), verbinden wij aan de handhaving van de waarde van vrijheid, en in het bijzonder de vrijheid van geloof en meningsuiting. De ondertekenaars verklaren hierbij dat religie een privé en persoonlijke aangelegenheid en een persoonlijke keuze. Het is neiter een recht van een gemeenschap, noch een state's recht om te dicteren of verstoren van een persoon persoonlijke keuze van het geloof.

a) Zoals suchthere zullen geen verwijten aganst elke moslim of niet-moslim die ervoor kiest aan het toeval, weggooien, of nemen een ander geloof of het nu in het huis van de islam, van enige islamitische factie, of aan niet-islamitische godsdienst of geloof.

b) Dit concept zal opnieuw worden uitgegeven als een bindende fatwa in heel Europa en voor publicatie aangeboden in de nationale en lokale kranten om eventuele verkeerde interpretaties te voorkomen.

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

 

Artikel 4

De basis van de legitimiteit van Islamists'acts van terreur en er bestendigd geweld is de autoriteit die ze krijgen van wordt gesanctioneerd door religieuze leiders. Deze sanctionering uitspraken staan ​​bekend als fatwa's. Deze situatie wordt nu reviwed in veel islamitische landen.

Jordanië heeft een wetsontwerp tot regeling van het proces van fatwa's en de verantwoordingsplicht van degenen die hen uitgeven doorgegeven. Die in strijd met deze verordening zijn onderworpen aan zware straffen staan. Saudi-Arabië heeft ook voorstellen ingediend, in die zin, en andere Arabische islamitische heeft ook voorstellen ingediend, in die zin, en andere Arabische islamitische regeringen hebben een onderzoek naar het in opdracht. Natiestaten moet deze maatregel als een waarborg te overwegen.

Naar aanleiding van de voorgaande artikelen, de ondertekenaars van dit Handvest verbod en het recht te verbieden van het afgeven van een fatwa die zou resulteert in geweld tegen personen of instellingen.

a) Een dergelijke fatwa Zal nietig.

b) Het recht van de afgifte fatwa zal worden beperkt tot een bepaalde instantie, en alleen dat lichaam zal het recht om relevante religieuze fatwa's uit te geven hebben.

c) fatwa's uitgevaardigd door iemand anders (een individu of een instelling), afgezien van het bevoegd orgaan nietig en van geen effect zal zijn.

d) In het geval van een individu of een organisatie anders dan de opgegeven instantie die een fatwa het bwould als onwettig worden beschouwd en het zou voor de betreffende overheden om hem / haar / hen te berechten.

e) De handtekeningen aan dit Handvest zal volledig samenwerken met de politie en securrity krachten in om hem / haar / hen voor het gerecht, met inbegrip van maatregelen van deportatie waar nodig.

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

 

Artikel 5

Als vredelievend en vrede bevorderen paople gevestigd zijn in Europa, en even geloven dat de islam een ​​religie van vrede die de samenwerking en samenwerking van alle volkeren, ongeacht hun religieuze of etnische of geslacht achtergronden bevordert:

a) Het begrip en alle leringen van geweld fysieke Jihad moet worden als ongeldig, ongepast en irrelevant, vandaar inapplicaple beschouwd

b) Daarom moeten alle Koran Jihah verzen bemoedigend phycial geweld, hetzij impliciet of expliciet, of enige andere citaten uit elke Islamitische bron, zijn dat Sunnah of de uitspraken van de profeet of die van de lerned geleerden of de leiders van Jihad op een gegeven moment of plaats, moeten worden als niet van toepassing, ongeldig en niet-islamitische beschouwd

c) Alle korans verzen die als het aanzetten tot discriminatie op grond van religie, etniciteit of geslacht kan worden beschouwd zijn historische en zal als niet-effectief voor de wereld van vandaag worden beschouwd

d) Deze verzen zal ofwel worden uitgesteld of opgeschort tot het moment dat de geleerden het vinden van een oplossing voor hun interpretatie.

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

 

Artikel 6

Op basis van de aanvaarding van de gelijkheid van alle mensen, broederschap van alle en de vrijheid en onschendbaarheid van al het menselijk leven, en op basis van het principe dat "al wie doodt een man is alsof hij de hele mensheid heeft gedood," alle daden van terrorisme Het is verboden, gemeden en verbannen:

a) Geen suïcidale missie ondernomen om welke reden gerechtvaardigd is

b) Geen gewelddadige fysieke Jihad operatie zal als heilig worden beschouwd

c) Niemand die ervoor kiest om te sterven in een dergelijke operatie zal worden beschouwd als een martelaar. 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

Artikel 7

We zullen gezamenlijk het terrorisme te bestrijden en alles doen wat binnen onze mogelijkheden om dit voort uit onze instellingen door middel van:

a) Volledige samenwerking met alle betrokken instanties, waaronder die van politie- en inlichtingendiensten

b) Door het kijken naar en het toezicht op moskee preken en andere moskee onderwijsprogramma's voor berichten die niet in overeenstemming met dit Charter

c) Het maken van bepaalde dat bij religieuze bijeenkomsten en lezingen voor jongeren samenwerking en vreedzame coëxistentie met niet-moslims wordt verkondigd en de ideologie van haat wordt uitgeroeid

d) Rapportage geen geheime of verdachte cellen jeugd een van onze instellingen

f) Zorgen voor transparantie en volledige toegang tot de autoriteiten om de uitvoering van dit Handvest te controleren.

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

 

Artikel 8

We zullen relatie met niet-moslims te bevorderen en de vrede te bevorderen door:

a) Uitgevende reguliere fatwa's het bevorderen van vrede en broederschap tussen moslims en niet-moslims als een fundamentele leer van de Islam

b) Maak een duidelijk programma bevorderen van vrede en vergeving onder alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun religieuze culturele, taalkundige of etnische achtergrond

c) Het nemen van strenge actie via estblishing statuten aan een moslim officiel of ambtsdrager op elk niveau die zich bezighoudt of promoot geen onderwijs of activiteit niet in overeenstemming met dit Handvest te verdrijven

d) Het verbieden van elke anti-joodse of anti-christelijke smeekbeden te allen tijde, in het bijzonder bij de gebedstijden en andere religieuze bijeenkomsten.

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

Artikel 9

Wij de ondertekenaars repuest alle islamitische instellingen en al haar medewerkers, voorkeuren en verkooppunten in samenwerking met de ondertekenaars van dit Handvest:

a) Als u alle teksten die discrimineren ongestraft tegen christenen en joden door ze te beschrijven als Kaffers, afvalligen, polytheïsten, de kinderen van apen en varkens weggooien, en verbieden elke Uitlokking, beledigend en alle discriminerende verwijzingen op basis van hun religie

b) Om de praktijk van takffir (ongelovige) tegen iemand te verlaten, zijn dat een moslim of een niet-moslim. (Zodra een moslimleider verklaart iedereen als zodanig, is het voor de getrouwen om die persoon eliminatid zien.)

c) te verbieden en de afschaffing van de praktijk van Takkiya (Taqiya) (islamitische doctrine van legitiem liegen en bedrog van anderen) om de oorzaak van de moslims en de islam te bevorderen.

Beledigingen, opruiing, discriminatie en bedrog zijn niet te worden aanvaard of beoefend.

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

Artikel 10

Verzoek alle officieel opgericht islamitische instanties en instellingen te herzien en uit te geven nieuwe interpretaties van die koranverzen die oproepen tot Jihad en geweld tegen niet-moslims. Voor exc lusively:

a) O profeet (Mohammed)! Dringen er bij de gelovigen om te vechten. Als er twintig steafast personen onder u, zullen zij tweehonderd overwinnen en als er honderd standvastig personen zullen zij duizend der ongelovigen, omdat zij (de disbelivers) zijn mensen die niet begrijpen overwinnen.

(Soera 8:65)

b) Laat die (gelovigen) die voor het Hiernamaals strijd het leven van deze wereld te verkopen in de zaak van Allah, en waarvan de gevechten in de zaak van Allah, en wordt gedood wordt of overwint, zullen Wij schenken hem een ​​grote beloning.

(Soera 4:74)

c) Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah en degenen die disbelive, strijden voor de zaak van Taghuat (grote Satan). Dus vecht je tegen de vrienden van Shaiytan (Satan); Ooit zwakke inderdaad is de plot van Shaiytan.

(Soera 4:76)

d) En bestrijdt hen totdat er geen Fitnah meer (dissesion, ongeloof en polytheïsme) en de religie (Worrship) zullen allen voor Allah alleen (in de wereld van de wereld). Maar als ze rease (het aanbidden van anderen naast Allah), dan toch zeker, Allah is Alziende over wat ze doen.

(Soera 8:39)

e) En hen (de ongelovigen) te doden, waar gij hen ook vindt, en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben bleek. En Al-Fitnah is erger dan doden. En vechten niet met hen in het Al-Masjid al-Haram (het heiligdom in Mekka), tenzij ze (eerste) vecht je daar. Maar als ze je aanvallen, ze vervolgens te doden. Zo is de vergelding van de disbelivers.

(Soera 2: 191)

f) Toen de heilige maand (de 1e, 7e, 11e, en 12e maand van de islamitische kalender) hebben pssad, dood dan de Musbrikun (unbelivers) waar gij hen ook vindt, en ze vangen en belegert hen en loert op hen uit, elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het uitvoeren van As-Salat, en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

(Soera 9: 5)

g) De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschapper en kwaad te doen in het land, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of hun handen en hun voeten worden afgesneden op de tegenoverliggende zijden, of worden verbannen uit het land. Dat is voor hen een schande in deze wereld en een grote straf van hen is in het Hiernamaals.

(Soera 5:33)

h) Strijd tegen hen, zodat Allah hen zal door uw handen straffen en vernederen ze en geven u de overwinning over hen en genezen van de borsten van een gelovig volk ...

(Soera 9:14)

i) Strijd tegen hen die niet geloven in Allah noch in de laatste dag, en ook niet in Allah noch in de laatste Dag, noch verbieden dat wat forbiddenby Allah en Zijn boodschapper is geweest en zij die erkennen niet de religie van de waarheid (dwz de islam) onder de mensen van het Boek (joden en christenen), totdat zij betalen de Jizyah (vernederende belasting op niet-moslims) met vrijwillige onderwerping, en voelen zich ingetogen.

(Soera 9:29)

j) En maak klaar tegen hen alles wat je kunt van de macht, met inbegrip van rossen van de oorlog (dwz alle vormen van wapens) om de vijand te bedreigen, en anderen dan wie, kan je niet weten, maar Allah wel. En wat je ook zal brengen in de zaak van Allah worden terugbetaald tot u, en gij zult niet onrechtvaardig worden behandeld.

(Soera 8:60)

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

k) (Vergeet niet) Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Voorwaar, Ik ben met u, dus houd stevig degenen die hebben belived. Ik wil de terreur in de harten van degenen die hebben disbelived geworpen, dus slaan ze over de nek, en slaat over al hun vingers en tenen. "

(Soera 8:12)

l) We zullen boezem ontzag in de harten van degenen die disbelive, becase zij toegetreden tot anderen in de aanbidding van Allah, waarvoor Hij geen gezag gezonden; hun tehuis zal het Vuur zijn en hoe slecht is de verblijfplaats van de Zalimum (polytheïsten en onrechtvaardigen).

(Soera 3: 151)

(Dit vers werd gegeven in Medina met betrekking tot de heidenen van Mekka, tijdens de slag van Uhud. Kort na dat het effectief werd gemaakt met de verovering van Mekka, en de toepassing van de sharia of islamitische jurisprudentie is om op alle niet- Moslims, hier en nu.)

m) O je hebt gekregen van de Schrift (joden en christenen)! Geloven in wat we hebben geopenbaard (Mohammed) bevestigt wat er (al) met u, voordat we uitwissen gezichten (door ze als de rug van de nek, zonder neus, mond, ogen, etc) en zet ze hindwards, of vloek hen als we vervloekte de sabbatschenders. En het gebod van Allah wordt altijd uitgevoerd.

(Soera 4:47)

n) O jullie die geloven! Neem geen Joden en de Christenen als Awliyah (vrienden, beschermers, helpers, ect) zijn ze maar Awliyah aan elkaar. En als iemand onder jullie neemt hen als Awliyah, dan is hij zeker een van hen. Voorwaar, Allah leidt niet die mensen die het Zalimun (pholytheists en onrechtvaardigen en onrechtvaardig).

(Soera 5:51)

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

o) O jullie die geloven! Neem niet als je Bitanah (adviseurs, consultants, beschermers, helpers, etc) die buiten uw religie (heidenen, joden, christenen en hypocrieten), omdat zij niet zullen nalaten om hun best doen om u te benadelen. Zij willen ons ernstig schaden. Haat heeft al bleek uit hun monden, maar wat hun borsten verbergen is veel erger. Inderdaad hebben wij u duidelijk gemaakt de Ayatt (bewijzen, bewijzen, verzen) als je begrijpt.

Soera 3: 118)

p) Zeker, hebben ze ongelovig die zeggen:. Allah is Hij, de Messias, Jezus, zoon van Maria, "Maar de Messias (Jezus) zei:" O kinderen van Israël! Aanbidt Allah, mijn Heer en uw Heer. "Voorwaar, hij die deelgenoten in aanbidding aan Allah, dan heeft Allah het Paradijs verboden voor hem, en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. En voor de Zalimun (polyheists en onrechtvaardigen) zijn er geen helpers.

(Soera 5:72)

q) Voorwaar, de ongelovigen zijn uitkeringsontvangers zei: ". Allah is de derde van de drie ((in een drie-eenheid)" Maar er is geen god dan Allah Eén En als ze crese niet uit wat ze zeggen, voorwaar, een pijnlijke straf zal. overkomen de ongelovigen onder hen.

(Soera 5:73)

(Dit pijnlijke bestraffing is zowel hier en nu, evenals gestraft door Allah's engelen in het graf en in de laatste dag als geportretteerd en uiteengezet door islamitische religies en juridische handleidingen.)

Deze, en andere soortgelijke verzen uit de Koran en de uitspraken van de propher gemeld in islamitische handboeken genoemd Hadith, zijn inspiratiebronnen voor haat en terrorisme.

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

Conclusie

De ondertekenaars van dit Handvest hun diepe overtuigingen opnieuw te bevestigen in die fundamentele vrijheid van rechtvaardigheid en vrede, waarop het onderhoud van binnenlandse politieke democratie is afhankelijk.

De ondertekenaars van dit Handvest herbevestigen hun diepe geloof in de Charters van de Verenigde Naties, de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Algemene Vergadering resolutie 217A (III) van 1948), en de Verenigde Nations`International Verdrag inzake burgerrechten en Politieke Rechten (1966), met inbegrip van de fundamentele vrijheid om te bekeren en in het fundamentele recht van het individu veranderen hun religie.

De ondertekenaars van dit Handvest bevestigen er diepe geloof in vrede tussen de islamitische gemeenschappen en andere niet-islamitische gemeenschappen.

Eindnoten

1 Verwijst naar en inc ludes moslims van alle facties. Dus van de houding van de islamitische jurisprudentie het dekt het Huis van de Islam.

2 islam zoals uiteengezet door de geleerden is een allesomvattend systeem (sociaal-politieke, sociaal-religieus, sociaal-economische, sociaal-educatieve, wetgevende, rechterlijke macht en militaire), c loaked en gekleed in religieuze terminologie. Het maakt geen onderscheid tussen geestelijke en wereldlijke. Fatwa door vooraanstaande geleerden, zoals Yousif Al Qardawa zijn uitgegeven legitimeren van de doelgerichtheid van iedereen, of civiel of militair personeel, aangezien er instellingen. Het is belangrijk op te merken dat er een duidelijke distincition tussen (a) en (d) in dit artikel.

3 Het concept en de leer dat alle niet-moslims zijn huichelaars (Ken als najees) wordt vermeld in soera 9:28. Deze onzuiverheid is niet alleen ceremonieel, maar heeft praktische implicaties, wat resulteert in devaluatie van en discriminatie tegen niet-moslims.

Woordenlijst

Alim

Titel van een islamitische geleerde. Een Alim, s andere titel zou kunnen zijn Shaykh ul Islam, erkend als een ouderling zonder oud maar een leidende figuur die de Koran, een en de Islamitische manier van leven en zijn voorschriften, om de moslims en anderen uiteenzet.

Fatwa

Een juridisch bindend besluit door de Mufti gebaseerd op religieuze advies uit islamitische handboeken. Dit kan in een of alle velden, of finacial, politieke, juridische, bestuurlijke, etc.

Huis van de Islam

De verblijfplaats van de islam, het gebied waar sprake is van een islamitische meerderheid en waar het woord van de islam is oppermachtig.

Imam

Een persoon die leidt getrouwen islamitische gebed. Deze titel wordt gegeven aan degene die de leiding over hen of hij een geleerde zou kunnen zijn en zou fungeren als een van de leiders van de moslimgemeenschap.

Heilige oorlog

Betekent inspanning, strijd of kracht uit te oefenen; is een middel om islamitische doelstellingen te bereiken.

Madrassa

Een religieuze school waar kinderen en volwassenen leren en zijn grouded in islamitische doctrines, zowel religieus en politiek.

Mazun

Een persoon die woont in de buurt van de moskee en heeft offial plichten van trouwen en begraven en het bijwonen van de naamgeving ceremonies, besnijdenissen alsmede alle sociale en maatschappelijke activiteiten van de moslimgemeenschap.

Muazzins Meervoud van Muezzin

Muezzin

Een persoon die het gebed oproep geeft alleen de tijden van de moskee en erkend door de islamitische samenleving.

Moefti

Een hooggekwalificeerde islamitische geleerde, meestal het hoofd van de Islamitische scolars wiens verklaringen of answars om givenquestions of kwesties zijn formeel en juridisch bindende uitspraken over degenen die hebben gevraagd. Dit kan beprivate of nationaal niveau.

Shari, ah

Islamitische jurisprudentie. De basis is in de Koran, een en de Soennah (de tradities en de exampple van de Profeet).

Soennah

Het voorbeeld van de Profeet in alle dingen, zijn woorden, zijn daden en wat hij onderschreven en gedoogd.

Ulema Meervoud van Alim.

Umma

De wereldwijde lichaam van alle moslims als een afzonderlijke en samenhangende gemeenschap.

Uztaz

Een islamitische leraar van een Madrassa dat is een religieuze school verbonden aan de moskee of onder haar toezicht en uiteindelijk onder de ministryof religieuze en endownment zaken.

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

Woordenlijst

Europese Raad van Fatwa en Onderzoek (ECFR)

Opgericht in 1997 op initiatief van de Federatie van Islamitische Organisaties in Europa (zie hieronder), de ECFR is een grotendeels zelf gekozen orgaan, samengesteld uit islamitische c lerics en scolars, voorgezeten door Yusuf al-Qaradawi.

Federatie van Islamitische Organisaties in Europa (FIOE)

De FIOE is een overkoepelende organisatie die staat voor islamitische groepen in Europa. Het doel is om de aanwezigheid van moslims in Europa te behouden en te verbeteren en te ontwikkelen dat precence zo dat de islam behoren en nauwkeurig.

Moslimraad van Groot-Brittannië (MCB)

Het MCB is een overkoepelende organisatie die meer dan 250 islamitische organisaties vertegenwoordigt. Het werd opgericht in 1997 en het wordt beschouwd als de stem van de islam in Groot-Brittannië.

Muslim World League (MWL)

De MWL is een van de grootste islamitische religieuze islamitische NGO's. Het werd in 1962 opgericht in Mekka door islamitische religieuze figuren uit 22 landen. De organisatie zelf beschouwt als de culturele en religieuze vertegenwoordiger van de islamitische gelovigen en wordt Saudi gefinancierd geleid.

Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC)

De OIC is een inter-gouvernementele organisatie van de vijftig staten en werd etablished in Marokko in 1969. De primaire doelstellingen van de OIC zijn "om de solidariteit tussen alle lidstaten; om de samenwerking tussen de lidstaten op de economische, sociale, culturele, wetenschappelijke en andere werkterreinen te consolideren, te streven naar rassenscheiding en discriminatie uit te bannen en zich te verzetten tegen het kolonialisme in al zijn vormen aan het Palestijnse volk te steunen in hun strijd om hun nationale rechten terug te krijgen en terug te keren naar hun thuisland,. en, om alle moslims te steunen in hun strijd om hun waardigheid, onafhankelijkheid en nationale rechten veilig te stellen "

 

Een Voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding

Bevestiging

Ik, ondergetekende, als individu of als officiële organisatie in principe aanvaarden, de noodzaak om opnieuw te onderzoeken en aan te pakken de betekenis band toepassing van bepaalde islamitische teksten en leringen; en dat de kwesties die in het voorgestelde Handvest van de islamitische Understanding vormen de basis voor verdere bespreking van deze kwesties.

Ik bevestig mijn geloof in:

1. De gelijkheid van alle mensen, voor God en de wet

2. Gelijke rechten voor de vrouw, in principe en praktijk

3. De afwijzing van dwang, intimidatie en geweld in de naam van religie

4. Godsdienstvrijheid en afwijzing van de vervolging van degenen die converteren van het ene geloof naar het andere

5. tolerantie van andere religies, en hun gelovigen, en de afwijzing og religieuze leringen die discrimineren anderen op basis van hun religieuze overtuigingen.

Naam = ------------------------------------------------ -----------------------------

Handtekening = ------------------------------------------------ ------------------------------

Organisatie indien vertegenwoordigd ----------------------------------------------- ----------------

Kantoor, indien gehouden ---------------------------------------------- --------------------------------

Gelieve los te maken en terug te gaan naar:

Voorgestelde Handvest van de moslims Understanding

Postwissel Box 51542

London, SE1 3XS

 


 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

Moskeen og dens rolle i samfundet


MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/   

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af

 Massiv  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 Holland Holland € ( fra 1957 medlem af EU )


 

Virelai - Agnete & Havmanden (2012) (Borgscenen ...

www.youtube.com/watch?v=wuGaOA-s2C8
6. aug. 2012 - Uploadet af AlruneRod2811
http://www.virelai.dk/ Mia Guldhammer: Sang, tambourine og percussion - Søren Hammerlund ...
  

Wagner's The Flying Dutchman - YouTube

www.youtube.com/watch?v=afEgY1z502Y
10. apr. 2008 - Uploadet af WashNatOpera
are you kidding me This is the best opera i heard after 6 operas i heard .... Bayreuth Festival 2013 - Der ...

Jens Memphis - Den Flyvende Hollænder - YouTube

www.youtube.com/watch?v=zcdWKBUR0fM
5. jan. 2012 - Uploadet af Bolvaerksmatrosen
Jens Memphis - Den Flyvende Hollænder. Jens Memphis: Bolværksmatrosen ...

 www.123hjemmeside.dk

9-årig sangvidunder får talent-dommer til at græde - Musik ...

 


  www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

 

Læs mere   

  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Læs artikel 

Lidt om Islams opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 

 Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Commander des livres actuels sur ce lien

Bestellen Sie aktuelle Bücher zu diesem Link-

Order current books on this Link

Bestil aktuelle bøger på dette Link

 www.PoliticalIslam.com

-----------

 Political Islam - YouTube  

 www.PoliticalIslam.com   

Kafr eller Kafir 

Taqiya

 

Hvornår kan vi købe  Bill Warners bøger  oversat til Dansk ??? 

 When can we buy Bill Warner's books translated into Danish ???

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Video til reformationen Walter Veith

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

Det er  ( Guds Lov = De 10 Bud der står i

Bibelen  


 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 


Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 ------------

Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

  Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 


 

Mohammed's History - Exposing Islam's "Hidden Truths" - Of ...

https://vimeo.com/37180624
21. feb. 2012
"Mohammed's History" - Guest Speaker: William Federer on Jan. 25, 2012 - CC Chino Hills, CA - A MUST ...

 


 

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Kan man kalde sig intellektuel uden at have læst denne bog

Ny bog af

Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard

 Bogen kan så vidt vides = kun købes hos = Den Danske Forening

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 Grundlovsnyt - YouTube


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Forfatter = Monica Papazu 

Kosovo - frontlinjen mellem kristendom og islam af Monica Papazu, ISBN 9788791107245

Udgivet fra forskningsforlaget = RAFAEL

KOSOVO - frontlinjen mellem kristendom og islam

Bogens illustrationer stammer fra Den Serbiske Kirkes hjemmeside:

www.kosovo.net

og er trykt med venlig tilladelse fra Den Serbiske Kirkes Patriarkat i Beograd.

Udgivet af = Foreningen

www.danskkultur.dk 

 

Kan man kalde sig et oplyst menneske

uden at have læst disse books

 

  
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
 

 Forfatteren til denne tankevækkende bog

er også redaktør på

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught - YouTube

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857    

 Valget er nu udskrevet.

www.Spydet.Blogspot.com   

 www.UriasPosten.net

 www.DenKorteAvis.dk

 

Political Islam - YouTube 

www.politicalislam.com  

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Søren Krarup om De Radikale - YouTube

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

 Du kan høre lidt Europæisk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 

Massiv  Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

  Reformationen fandt sted for cirka 500 år siden.

2017 - 500 år efter Luther!

HVORFOR = WHY

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger 

http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

  

Læs artikel

Læs mere  

Videnskab

 www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 

Muslims are not suppossed to get mad, But this one is ... 

www.waymarkmedia.org

 

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

Det gør nogle Mødre i Danmark

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


 

 Islam: What the West Needs to Know - Trailer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Sm-GBMUqRU8
14/05/2007 - Uploadet af johnsobieski1683
Walid Shoebat was proven to never have been a muslim. These are the kind of people you find attacking ...
 
Revelation = Dansk Bibel = Johannes Åbenbaring.

'Grexit a must but EU leaders blind to reality' - YouTube

www.youtube.com/watch?v=SNg8dHqedK0
4. sep. 2012 - Uploadet af RT
Moody's ratings agency has changed the Eurozone's outlook from stable to negative, warning it faces being ...
 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 -------------

Farage gets cheers in the EU parlament. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kwbEMVsGFJg
15. jul. 2014 - Uploadet af RobbingHoodUK
Times are changing, Nigel now gets cheers and clapping. please subscribe for more ukip content. ... Farage ...

 UKIP MEPs - YouTube

 


 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 

 Vi er nogle danskere - der føler med - USAs befolkning.

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

Det evige spørgsmål - der bliver tilbage

Hvordan var det muligt  ???

 Billeder af world trade center

Flere billeder af world trade center

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Hvilke forudsætninger gjorde denne begivenhed mulig ???

 


 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.

 


 

Billeder af ingrid carlqvist

Billedresultat for ingrid carlqvist

 Avisen for tænkende mennesker.


  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

Video til Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube

 Flickorna i Småland - Abalone Dots- YouTube

 


Trykke og Talefrihed

Det er en = Global opgave. 

 

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Vil ( du ) Personligt 

støtte Trykkefriheden og = Ytringsfriheden = så bliv medlem.

Kort sagt  

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Mark Steyn on Danish TV: European elites drew ... - YouTube

 


 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 


 

 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

Læs mere   

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm 

 


 

Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...

www.youtube.com/watch?v=n-e3c7XS6mw
10/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Mogens Camres tale på Mosbjerg Folkefest 2014, hvor den tidligere MF / MEP talte hårdtslående om ...

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 


Dette burde samtlige  befolkninger i

Europas Nationalstater

have vidst = kort efter at anden verdenskrig i maj 1945 = den var slut.

 nemlig

at de Nordafrikanske lande = der er markeret med en lysebrun farve = de fleste af dem var

Kristne  Nationalstater

for cirka 1400 år siden.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 www.OpenDoors.org

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

Hvis jeg hørte rigtigt = så har muslimer = skåret struben over på

90.000 Indere

på en enkelt dag.


 

 

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

 


Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 Lidt dansk musik kan høres på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 Little Danish music can be heard on this Link.

------------------

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561  

  

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

 

  Billeder af mellemøsten

 


Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 The Status of Women ...

www.youtube.com/watch?v=8B_3xiIi4lE
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV Show ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma ...

WWW.THEQURAN.COM   

 www.politicalislam.com

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

Grundlovsnyt - YouTube

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561 

 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621532 

 


 

 

Kend din Gud  = Know your God

 214 Changing the Word Total Onslaught Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=l3JtU4STzKQ
25. aug. 2014 - Uploadet af Christocentric Fellowship
How the modern day Bibles are being populated with incorrect translations of the original Hebrew and Greek. 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Du kan høre lidt National Europæisk musik på disse Links

                Billeder af Kort over europa

 
 

 

Billeder af mellemøsten

 


 

Du kan høre  Hovedtaleren   på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 Magna  Carta

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

Billeder af torben mark pedersen

Billedresultat for torben mark pedersen

 Flere billeder af torben mark pedersen

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 

  

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

på 

Trykkefrihedsselskabets  hjemmeside

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

 Grundlovsnyt - YouTube

 


www.TavshedensTyranni.dk 

Det er en lokal National opgave  og en  Global National opgave at Bekæmpe

Tavshedens Tyranner

 The Sound of Silence (Original Version from 1964) - YouTube

 Derfor denne opfordring til dig = meld dig ind i Trykkefrihedsselskabet

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

  Billeder af mellemøsten

 


 Teologiske  Forklaringer Savnes

 Billeder af danmarks grundlov 1849

 

 

 

 Flere billeder af danmarks grundlov 1849

 Jyske Lov

Grundlovsnyt - YouTube

entuelt dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/417599119 

 Hvordan forsvarer vi ( Danmarks Indbyggere ) vores gamle ret til 

 at tænke tro og tale frit ???

-----------------

det får mig til at foreslå at

Folketinget  fjerner

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

fra

   Danmarks  Lovgivning ???

 


 Nationalstaten  Danmark

er en

Evangelisk- Luthersk Kristen Nationalstat

Bemærk at Paragraf 4. er ikke kun en almindelig lov = men en del af

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 og derfor hører

 Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

disse 2. love absolut ikke hjemme  i

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 I hvilke årstal er

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

blevet implementeret i Dansk Lovgivning og af hvem  ???

 Danmarks Riges Grundlov

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134    


  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link  

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link 

 

  Billeder af mellemøsten

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link 

www.Kulturpartiet.dk

 


 

Den  Teologiske  Gåde

Præsenteret her 28. juni 2015

Er

Guds Lov = De 10 Bud

ved at blive udskiftet  ???

 


 

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 


The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=np2OTp8bWus
28. apr. 2012 - Uploadet af Gail Seals
The World Revolution - Dr. Stan Monteith ... Secrets of the Illuminati Revealed - Dr. Stan Monteith (Full ...

 


 Guds globale Leveregler

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Er de blevet udskiftet med disse 10 Globale Leveregler

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


 Lidt Viden om Religion

Alle der ikke er Kristne = de er Hedninger

Alle der ikke er Katolikker = de er Kættere

Alle der ikke er muslimer = de er Vantro 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Er det globale økologiske områder vi ser her  ???

 

 

 Hvad  kan det betyde  ???

 

 


Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land 

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666 

 


 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 

King James Code Part 6 - Bible Numerics - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ZEjwKcpTchk
10. dec. 2011 - Uploadet af Michael Hoggard - WVB & PMO
King James Code Part 6 - Bible Numerics. Michael Hoggard - WVB & PMO. SubscribeSubscribedUnsubscribe ...

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684


 

UNITED NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS ...

www.youtube.com/watch?v=D6-rooWoPFc
15. nov. 2014 - Uploadet af † WAKE UP ‡
It's purpose is to #destroy the United States. ... NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS, WW3 ...

 

1. )  At afskaffe alle eksisterende regeringer

2. )  At afskaffe al privat ejendon

3. )  At afskaffe arveretten

4. )  At afskaffe Nationalfølelsen

5. )  At afskaffe alle religioner

6. )  At afskaffe familien

7. )  At danne en verdensregering

Hvad er den lokalt Danske  og globale status her i 2015  ???

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Har research på Århus universitet = ført til = at dette Universitet = også vurderer = at reformationen og kontrareformationen ikke har nået sin afslutning endnu ???

 

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 


 

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

Hvem husker

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

 


 

Flere billeder af bilderberg

 

 Hvem husker Kong Arthur - og ridderne om runde bord  ???

www.kingarthurstemple.yolasite.com

 


 

Bible Prophecy And Islam by Bill Federer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FPVECpzfYqc
30/01/2015 - Uploadet af mikayla murphy
Bible Prophecy And Islam by Bill Federer About www.americanminute.com WILLIAM J. FEDERER is a ...

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.

 -------------------

 

 Hvordan ??? Hvorfor ??? Hvornår ???

--------------

Hvorfor ???

fordi ( Den Katolske Kirke )  gør krav på al religiøs magt

i himlen og

på jorden

og i helvedet under jorden.

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Den øverste repræsenterer himlen

Den mellemste repræsenterer jorden

Den nederste repræsenterer Helvedet.

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

Det giver Satan den fordel i den religiøse forkyndelse = at himlens religiøse budskaber = kan blandes sammen med helvedets budskaber = og præsenteres som den den rene = sandhed = forklædt under en facade af godhed = når det religiøse budskab = præsenteres her på jorden.  

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

Papal Keys  Papal Keys 

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 Papal KeysPapal Keys

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


 Hvorfor bliver Bibler forfalsket  

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

Dr. Stan Monteith at prophecy club - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fKqVcCGy_6k
29. nov. 2011 - Uploadet af Q69573
Dr. Stanley Monteith explains how and why in this presentation of the ... of information regarding the ...
 


 

NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) - videos

www.globaltime.tk/videos/watch/6vQJauL5Zfs Oversæt denne side
 
A great overview of the NWO's plan and principals. truthseekertimes.ca. ... NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) 4 years ago. 4, 179 views. 23 Likes 0 ...

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World ...

www.youtube.com/watch?v=SAL2Qmi_UXc
13. feb. 2013 - Uploadet af The Mind Renewed
Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World Government ... series entitled: "Does Anybody ...
 

 


 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666

 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 Den teologiske Gåde = den er stadig = hvordan blev

Guds lov = De 10 Bud 

 Guds globale Leveregler i hverdagen.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Til disse

De 10 gaia Bud

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


Kan det være Katolsk Bestillingsarbejde ???

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Det du Printer ud = det kan eventuelt = overføres til en

www.123hjemmeside.dk

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

 


 

 
 Præsenteret her 27. juni 2015

Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land


http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

 Et folks Kultur = det er folkets daglige vaner= ifølge nu afdøde socialdemokrat og filolog Hartvig Frisch.

 Hartvig Frisch - Wikipedia, den frie encyklopædi

 www.Medie1.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nekrolog over Rolf Slot-Henriksen (60) - Altinget

Du kan læse om Danmarks Kristne højtider på dette Link

www.danskkultur.dk

under overskriften 

Mærkedage

---------------

Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

 Flere billeder af rolf slot-henriksen


 Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

 

 Billedresultat for rolf slot-henriksen nærdødsoplevelser

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 


 Islams  Kulturkrav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

Læs klummen   

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 Fup eller Fakta

http://www.sabbat-kristne.dk/288090714  

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk 

 


 Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 

 Klik på billedet - Rolf Christian Slot-Henriksen

 


 

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

www.FortidensJelling.dk

Rolf Slot-Henriksen

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov

 

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægger yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

www.danskkultur.dk      www.islaminfo.dk

www.Medie1.dk

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


Grundlovens  Religiøse  Betydning ifølge

Grundlovens = Paragraf 4.

Danmarks Riges Grundlov

den giver enhver person ret til i mit

Fædreland = Nationalstaten Danmark

til personligt = at vælge den Religion og Gud = de vil tilbede.

På betingelse af = at de overholder = Grundlovens Paragraf 67.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 


 Hvad kan gøre Danmarks Journalister og Politikere forvirret.

Jo = det kan disse to

 Terror-Jura = Paragraffer

 Censur Paragraf 266b og Blasfemiparagraf 140.

 fordi de hører hjemme i Koranen.

De hører ikke hjemme i en

Kristen Nationalstats Grundlov.


 Lukas Evangeliet Kapitel 16. Vers 13.

 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene, og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554880 

Dette er min opfattelse lige nu = den 24. juni 2015 = nemlig den

at Danmarks Jurister kan dømme personer efter Juraen i både

Danmarks Riges Grundlov af 1953

og efter

Koranens Sharia-Love.

  Min vurdering kan naturligvis være forkert.

Hvad er din vurdering  ???

Er det godt eller skidt ???


 Lad mig her = Præsentere denne Folder = der blev udarbejdet = dengang

 Rolf Slot-Henriksen

var Formand for

Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk

 -----------------

 Begrebet ( Taqija = Taqiya ) i islam ( Den Lovlige løgn )

Informationsfolder om brugen af lovlig løgn overfor ikke-muslimer og ikke islamiske myndigheder: Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor "vantro", dvs. ikke-muslimer og myndigheder,kontorer,politi og domstole. Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstanderne til at argumentere imod hinanden således at islams sag fremmes og personens ære reddes.

Forhandlingssitivationer med overbeviste muslimer kan give problemer. Man oplever ofte, at muslimer ikke accepterer et ,,nej" eller en begrundelse med henvisning til de gældende regler. Mange tror, at blot de bliver ved med at presse på, vil modparten give efter. Når naturligt nok erkendtligheder og psykisk pres afvises, kan samtalen løbe helt af sporet: Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer. Alle mennesker lyver, men i islam er det lovligt, hvis forhandlingspartneren betragtes som modstander eller vantro eller en del af et såkaldt ,,vantro system". Da er løgn lovligt, specielt for at opnå en fordel for muslimsk religion, islamiske love og skikke eller hvis han føler, at han befinder sig i en kampsitivation. Da kan han forvirre ,,fjenden".

 Godt nok er løgne syndige,  ,,men ikke hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en katestrofe." ( "The 4. Conference of the Academy of Islamic Research", Kairo 1970 )

Teologisk rækker ideen om taqija tilbage i tiden.  ,,Islams bevis", den store teolog Al Ghazali ( 1056-1111 ) udtrykte det sådan: ,, af og til er det din pligt at lyve... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater."

Muhammed lærte os at lyve (taqija i shia-islam )

 "Folk siger: , Lyv ikke ". Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens, at troen udsættes for fare eller nederlag ? Nej. Folk siger: ,Slå ikke ihjel´. Men den almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel.

Hvorfor skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens sejr?

Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. Isig selv er det hverken godt eller dårligt uden de hensigter, der er bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig ? En husmor kan skære kød med den. Og en af islams soldater kan gennembore hjertet på et skadedyr" ( Hizbollahteologen M. Navab-Safavi i appendiks til Amir Taheri.,,Holy Terror",Spheere Books Limited, London 1989 ) Han gav os taqija for at forvirre de vantro og fremme islam.

 En af islams doktriner er læren om  ,,taqiyya",

den religiøse dispensation, som muslimer har til midlertidig at fornægte troen f.eks. i en forhandlingssitivation, således at denne kan spille et fordækt spil, når det er gavnligt for sagen og for at forvirre en modpart af anden religiøs observans. Det kan gå så vidt, at en muslim, hvis det kræves af sitivationen, kan sværge falsk med hånden på Koranen. ( Et kendt eksempel findes i dokumentarromanen: >>Ikke uden min datter<< ) Dette kan endog gøres overfor en ikke muslimsk ægtefælle. Denne dispensation har alvorlige følger, når man skal vurdere værdien af aftaler, samtaler og forlig, da ,,taqiya" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden. Den bruges desværre i mange sammenhænge: asylansøgninger, tilladelser, skat, ansøgninger, og især i forhandlingssitivationer med ,,vantro systemer" eller såkaldte ,,illegitime systemer" ( offentlige myndigheder ).

 Kun sjældent indrømmes brugen af taqija

som i et indlæg af formanden for muslimernes studerende i Danmark ( Islamic Student Organisation ) Jahanimar F. Abdallah i et indlæg i Ekstra Bladet 6.4.97: ,,... vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset med af ikke troende. Vi er ingen kulier mere...den tid er forbi. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet  osv. kan I kun takke jer selv for.

Den kloge narrer den mindre kloge."

 At indrømme brugen af taqija er egentlig imod selve metoden, da det netop er den narrede parts manglende viden om brugen af taqiya, som forvirrer. Den tyske muslimske forfatter og filosof M.A. Rassoul anbefaler i sin bog >>Allahs letzte Botschaft, Argumente fûr den Dialog mit Christen<< ved at føre ham bag lyset. Argumentet henter han i Sura 4,142: Sandelig,hyklere forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem."

 Ofte møder man blandt sunnimuslimer påstanden, at taqija kun findes i shia-islam.

( f.eks imam Leon Soudari i >>Kommentar<<, Kristi.Dagblad juli 98 ). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer er i denne sammenhæng, at taqija er udbredt blandt sunnimuslimer, men påbudt blandt shiamuslimer. Især når en muslim befinder sig i en uheldig eller umulig sitivation, hvor det gælder om at opnå fordele forislam eller sig selv. Taqija er et stratetisk middel for at forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med ordet ,,forsigtighed" hvilket betyder, at den sande muslim i vanskelige sitivationer bør skjule sine egentlige hensigter. Dette ,, at skjule sandheden" har ,,forstillesen" som konsekvens. 

 Den Uvidende Vantro

Dette gælder f.eks Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende vantro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammeds tidlige år. Men disse vers er i modstrid med de senere koranvers, hvor profeten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse. ( Sura 4.92 Islams fuldmagt over de vantro: Sura, 4.95, 47.4, Sura 8 og 9. Overfor de vantro skal muslimen henvise til et korancitat, som jævnfør Sura 16.102 ( ,, vi bringer jer bedre" ) er ophævet ( abrogeret ), især verset :" Der er ikke tvang i religionen" og således snyde den vantro og vække dennes interesse ).

 Begrundelsen for taqija er, at Allah snød sine fjender.

Han snød dem ved ikke at lade ( Guds Søn = Jesus ) dø. Islam nægter derfor, at Jesus blev korsfæstet ( ,,det så kun sådan ud, det forekom sådan" ). Denne lære overtog profeten fra sekten ,,doketisterne".

  THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Muhammed praktiserede taqija

Han snød sine modstandere, siger islamiske teologer som begrundelse for metoden. Her henvises til ,,Freden ved Al-Hudabija", hvor Muhammad narrede sine modstandere. Overenskomsten ved Hudabija havde kun som formål ved forstillelse at få modstanderne til at tro, at han havde gode hensigter.Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka, hvilket lykkedes. Med aftalen fik han adgang til byen, hvor han boede, til han og hans tilhængere kunne tage magten indefra. 

Sunni-muslimer i Vesten fornægter overfor ikke-muslimer eksistensen af taqija. 

 Den konsekvente fornægtelse af, at man anvender forstillellelse overfor enkeltpersoner og ,,vantro" myndigheder er en del af selve metoden i taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos modstanderen  eller de forhandlede myndigheder, når de ofte langt senere opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika om islam fejlagtig anfører at taqija kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgn i form af taqija, som fandt sted på,, The 4. Conference of Islamic Research" som en god og frugtbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azar universitet må anses som normgivende for sunnimuslimer.  

 Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija for at forvirre modstanderen ved løgn, kendes fra det overvejende sunnimuslimske land Tyrkiet, hvor Erbakan, politisk leder for den tredjedel af vælgere, der stemmer fundamentalistisk i Tyrkiet, aldrig har fortiet brugen af taqija. ( Søsterbevægelsen i Danmark er Milli Gôrûs, DMGT ).

Assia Harwazinski ( tysk islamforsker ) henviser til, at brugen af taqija er så almindelig for mange muslimer, at det er en ,,slags overlevelseskunst", en måde at leve på, både på det personlige plan, men også i islamiske bevægelser, der både har en skjult dagsorden og en åben dagsorden.

De mest yderliggående er undertiden de mest ærlige, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt nok bruges taqija ofte mere bevidst blandt personer, som man i Vesten anser som moderate. Evnen til at bruge taqija ved at udnytte den ,, vantros" naivitet, forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det undertiden kan være yderst svært at se hvem der har ret. Metoden har som et vigtigt mål, at få ikke-muslimer til indbyrdes at blive uenige ! Derfor indledes ofte med en af følgende påstande:

1.a) ,, Taqiya findes ikke", b ) ,,det bruges kun af shiamuslimer", c) Det bruges kun af yderliggående."

2. Ikke-muslimer har det godt,hvor muslimer har flertallet."  

3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen.

4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.

5. Ordet ,,islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams sande indhold ( slm = salama = fred ). Problemet er blot, at ordet ,,islam" faktisk betyder  ,,underkastelse".

Tager en muslim udgangspunkt i en af disse sætninger, ved man , at der bruges ,,forstillelse " for at forvirre eller skabe interesse hos modparten. Derudover kan ofte forventes taqija , hvis en muslim gør et stort nummer ud af de abrogerede ( ophævede ) Koranvers , for eks. verset: ,, Der er ingen tvang i religionen."

 Taqija overfor vantro indledes ofte med Koranverset: Tvang findes ikke i Koranen"

 og påstanden: ,,islam er en tolerant religion", andre religioner har det godt, hvor islams system hersker." At Koranverset er abrogeret/ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt diskriminerende vers, der forvandler islamiske lande til gennemførte apartheidsystemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija i Tyskland bruges overfor tyske myndigheder, offentlige kontorer af sunnier. Kilder for sunniislams brug af taqija er  A.Harwazinski, Gibb og Kramer og ,,Zentrum für Türkeistudien".

Taqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder,

dvs. politi,domstole og myndigheder af enhver art, som ikke accepterer eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndigheder forbløffes over de utrolige og helt usansynlige historier, som bruges blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija, tolkes det som sygelig tilbøjelighed til løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst.Reaktionen er derfor undren og opgivenhed. Netop det sidste , at myndigheden eller personen opgiver, er tilsigtet mål for taqija. Accepterer myndigheden islamisk dominans og underordner  sig alle krav, dæmpes brugen af taqija.

,,Folk siger: Lyv ikke`men dette gælder ikke , når vi tjener Allah."(Muhammed Navab-Safavi ).

Amir Taheri, tidligere redaktør i Teheran, peger i sin bog

>> Holy Terror<<

på Taqija bruges som tilbagetog for at forberede næste slag:,,Negira". 

 "Hvis den rettroende ikke har tistrækkelig magt til at gennemføre islam her og nu, må han gennem flere stadier. Han må starte med at fremme islam gennem propaganda. Men midlerne kan iøvrigt omfatte alt lige fra etableringen af koran-skoler og til snigmord ( Det engelske ord for snigmorder ",,assassin" er direkte overtaget fra arabisk ). Løgn er acceptabel,når det er nødvendigt for at beskytte troens højere interesser ....Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede fjenden, eller som forbereddelse til næste slag (negira ) er tilladelige."

 Informationsfolder udgivet af

www.Danskkultur.dk

 med det formål at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 


Det ser ud til her i 2015 = at den tidligere Kasserer Hr. 

Axel Artke

efter at have overtaget Formandsposten i

Grundlovsforeningen 

 Dansk Kultur 

efter

Rolf Slot-Henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Billeder af rolf slot-henriksen

har fået så meget styr på Grundlovsforeningens hjemmeside at

Danmarks Kultur-erklæring

kan Præsenteres på denne hjemmeside. Den lyder således.

--------
For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stadig stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks Kultur-erklæring. 

1. Vort folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i Oldtid og Vikingetid og formet af Kristendommen , den danske historie og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning til konventioner eller fremmede kulturer.

5. Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur skal imødegås.

6. Politikerne, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks skal Dansk musuk være en væsentlig del af musikudbudet i dansk radio og fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode og som anvendt praksis.

Ungdommen kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

Forsættelsen kan læses på dette Link.

  Læs mere  


Jeg er  

Evangelisk Luthersk Kristen

så derfor har jeg lyttet meget til indholdet på dette Link.  

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 Video til Søren Krarup om De Radikale

Læs mere   

Debat om menneskerettigheder Søren Krarup og Jonas ...

 


 http://www.kulturpartiet.dk/22754407 

 


Kan i unge regne ud = hvilken forskel = der er på disse

Menneskerettigheder = vedtaget i Cairo i 1990 og på

Koranens  Sharia-love = efter at have læst artikel 24 og 25.  ???

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Er du mellem 14 år og 21 år = bør du måske læse Artikel 24. og 25. en ekstra gang. Det er jo trods alt jeres fremtid = det drejer sig om. Det kan kræve ugentlige Analyser.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666  

 


 

935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ...

www.youtube.com/watch?v=nKmtpjPA7ek
16. sep. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ... They Have Made Void Thy Law Part I ...

 


Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Old World Order

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så bygger ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDEN

 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen ører at høre med, skal han høre.

Læs også Vers 5. på dette Link

 Thomas  Evangeliet

www.skjulte-sandheder.dk/56856379

Guds Søn = Jesus

har sagt dette

 (5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Grundlovsnyt - YouTube

Danmarks Riges Grundlov


Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 Kan Kvinder lytte i 11. minutter ???

Have You Forgotten? - YouTube

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

EU
EU
af Henrik Ræder Clausen

 

Prisen: kan skifte : Præamblen på side 57 - må anses som nødvendig politisk grundviden.

 

Sprog  Dansk

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

   I Præamblen ( den Korte udgave ) der er Kristendommen ikke nævnt med et eneste ord. Det betyder = at de nede i EUs Hovedkvarter ikke aner = at vi har en = Kristen Kulturarv = hvilket kan bevises med denne hjemmeside.  

www.danskkultur.dk

 Hvor de fleste Kristne helligdage er omtalt under overskriften

Mærkedage 


 Jeg mener også = at der findes nogle interessante oplysninger = på disse hjemmesider

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550266 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550267 

 

  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 
 
 
---------------

 William Cooper Brotherhood of the Snake Full Length ...

www.youtube.com/watch?v=T0ZDr65DOEs
5. nov. 2014 - Uploadet af Howard Nema
http://www.HowardNema.com Watch the TRUTH TALK NEWS "Where truth the mainstream media ignores is ...

 


 Billeder af William Cooper Brotherhood of the Snake ...

 Billedresultat for william cooper brotherhood of the snake full length

 Flere billeder af william cooper brotherhood of the snake full length

 


http://www.sabbat-kristne.dk/ 

 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

THE SECRETS OF KING SOLOMON!!!! / and Freemasonry ...

www.youtube.com/watch?v=IPV6B0o5v7Y
9. jul. 2014 - Uploadet af john lockett
The Secret of Solomon's Key Revealed by Michael Hoggard. The Prophecy Club ◅ Luke 8: 16-17 ▻ 17/ For ...

 


 

The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw.

www.youtube.com/watch?v=6ApBK2coD-4
6. sep. 2013 - Uploadet af DELETE THE ELITE!!!
The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw. ..... it is simply no reason for any of what has ...

 


 Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 ...

 Billeder af 9/11 harrit

Billedresultat for 9/11 harrit

 Flere billeder af 9/11 harrit

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of ...

www.youtube.com/watch?v=jRUOAGg3bSg
for 2 dage siden - Uploadet af Rimam Jeyehita
Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of Truth*TV] [HD]. Rimam Jeyehita ...
 
 

 

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 http://www.sabbat-kristne.dk/ 


 http://www.feriepartiet.dk/336475838 

Grundlovsnyt - YouTube 

Danmarks Riges Grundlov

 


Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10. apr. 2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... and singers such as Brittany ...

 


 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Dissident - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nU91LD-MkA0
1. jul. 2015 - Uploadet af Political Islam
Dissident What should those who oppose political Islam and Sharia call ... As Bill Warner argues, this term ...
 
 
 

 


 Kamal Azmy The Islamic dilemma 1-9 - YouTube

 Video til kamal azmy the islamic dilemma 06 the status of women in islam ep1

 William Cooper ( har sagt = stol på ) Guds Søn = Jesus


  Hvad er gåden muslimer ikke kan løse fordi muslimer ikke kender gåden ???

 www.123hjemmeside.dk

Muslimer kender ikke gåden = fordi gåden ikke står i Koranen. 

 Gåden står i ( Bibelen = Daniels Bog ) Kapitel 2.

 


 Hvorfor findes disse 10 Bud = de ikke i Koranen = dem som Gud skrev på to stentavler med sin finger  ???  Hvilken muslim kender svaret på dette spørgs mål ???

Disse 10. regler = som kristne børn opdrages efter = nemlig 

Guds Lov = De 10 Bud 

de står i den Danske Bibel

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

Ayatollah Khomeinis 112 dage i Frankrig | TV | DR

 Min Tros-erklæring lød således = da jeg blev konfirmeret

Iøvrigt  

 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Det var hvad jeg sagde ja til = da jeg blev Konfirmeret.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894 

 Med venlig hilsen =

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 -------------------

Lige som min Kristne Gud = har Helligånden til = at fylde Kristne med Sandheder

Således tror jeg at Satan = har en Hadets Ånd = der fylder sine tilhængere med  Had og Løgne.

 


 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 04:18

Ali ste poslovni človek ali izvajalca, Politiki ali Pastor in želite postati velik, zmogljiv in znana v svetu, se nam pridružite, da postane ena od danes naši uradni član ste se daje idealno priložnost, da obiščete Iluminati in njegov zastopnik po tem, ko

...
06.11 | 14:12

Hvorfor omtaler regeringen m.fl. ikke de 3 andre forbehold. Det hele skal skjules omkring politi og retsvæsen. Norge og Schweitz er heller ikke med i politi m.m

...
03.08 | 05:32

silahkan kunjungi kami
http://petershephoto.blogspot.com/

...
27.12 | 00:58
Hej Erling og Mads har modtaget 1
Du kan lide denne side