Sverige

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

En föreslagen stadga of Understanding Muslim

 
Vid Sam Solomon

 
Förord ​​av Gerand Batten

 
UK Independen part


Ledamot av Europaparlamentet för London av

  
1st Edition - December 2006 reviderade upplagan - April 2007

Tack

Jag vill uttrycka min tacksamhet till alla som bidragit till detta förslag till stadga. Tack till dem som har läst och har bidragit till redigering och till alla som gav tips och råd, med särskilt tack till Paul Diamond vars juridisk expertis var ovärderlig.

 
Iam mest indebred att Gerard Batten parlamentsledamot för hans vänlighet, ledarskap, uppriktighet och hans hjälp.

 
Sist men inte minst min estemed kollega och forskare Al Maqdisi som är helt enkelt oumbärlig.

 
Sam Solomon December 2006

Förordet

Den västeuropeiska visa og religion, uppnås efter århundraden av blodsutgjutelse, konflikter och motsättningar, är att religionen är en fråga om privat tro och samvete. Islamiska fundamentalister delar inte denna uppfattning. De tror inte på nationalstaten, demokrati, jämställdhet mellan kvinnor och tolerence. De tror på islamisk teokrati, en universell muslimskt samhälle, Umma baserat på politiska styre enligt Koranen och Sunnah.

Sådana åsikter är helt enkelt oförenliga med västerländsk liberal demokrati, och vi har sett där sådana extremistiska föreställningar kan leda, till exempel i Afghanistan och Iran. Västvärlden har varit otroligt slappa att erkänna hotet mot dess säkerhets friheter, värderingar och sammanhållning socity av islamisk fundamentalism. Terrorist illdåd i London från juli 2005 visade hur farliga dessa föreställningar kan vara. Det hot som islamisk terrorism är en commen för de flesta, om inte alla, europeiska länder.

Islamiska fundamentalister har dock gjort stora vinster i propagandakrig genom att övertyga många icke-muslimer att de är de sanna representanterna för islam, medan de inte är. De allra flesta muslimer som icke-muslimer träffas i vardagen är anständigt, respektabla, laglydiga och hardworking.Western regeringar och societis har att erbjuda dem sitt stöd när du står fast mot extremisterna.

Ett stort steg framåt i denna process är Sam Solomons Förslag stadgan om muslimer förståelse. Stadgan tillåter muslimer från alla delar av tro för att göra det klart att de förkastar dessa extremistiska tolkningar av deras religiösa texter som främjar eller ursäkta våld och föra islam i konflikt med den moderna världen. Det bekräftar att de vill fredsälskande folk. Jag hoppas verkligen att dessa grupper claming att representera muslimer kommer att besluta att underteckna och omfamna det.

Gerard Batten MEP December 2006

Introduktion

Om islam är en religion av fred, som porträtteras av det muslimska samfundet och dess präster och de terroristhandlingar som begås i dess namn är handlingar några vilseledda personer som har missförstått och misinpreted sin undervisning, då Islaqm är helt oskyldig till våldet och terrorismen som ibland tillskrivs det.

Följaktligen i extrapolera från denna premiss, bör man förvänta sig att det mot bakgrund av den aktuella terroristhotet som begås av några i islams namn att faitful ettor och godkända forskare och experter kallar en generalkonferens sin Ulema, de lärda scolars av islamiska religionen, för att diskutera sådana bestämmelser enligt denna stadga. De bör ha något att invända mot att undertecknat det, och upprätthålla dess innehåll både i bokstav och anda i islams namn och för välfärd för deras värdsamhällen och att mänskligheten i stort.

Vi uppmanar organisationer som företräder den islamiska tron, såsom Europeiska rådet i Tatwa rådet muslimer i Storbritannien, Al-Azhar, det Organisationer för Islamiska konferensen, den muslimska World League och alla dess affiliatis, nationella och internationella islamiska organisationer, att stödja och underteckna den föreslagna stadgan som exemple för alla europeiska Muslimss.

Förhoppningen är att de muslimska ledarna är överens om att den som deviatis från väg denna stadga skulle ha gått på en un-Islamic vägen och därmed en sådan person skulle betraktas som utstött från religionen islam; varför en icke-muslim.

Förhoppningen är att åtminstone alla europeiska muslimska ledare och deras institutioner både nationellt och i hela Europa kommer att vara undertecknat denna stadga som den första uttryck för deras önskan att nlive i fred i sina värdländer, som laglydig och fredsälskande och fredsfrämjande samhällen vid sidan av sina icke-muslimska grannar.

Oavsett deras verkliga upplevda missförhållanden dessa måste lösas genom rätt kanaler och inte genom våld och terrorism.

 
En föreslagen stadga om muslimska Understanding

 
ingressen

Vi undertecknade som reprentatives av muslimska samfund i vår egenskap av ledare på olika nivåer som muftis, Ulemas, imamer, samhällsledare, chefer för islamiska madrasas, muezzins, Mazuns och alla andra islamiska relevanta organ, inklusive de fria tänkare och ledare OGF icke-statliga organisationer liksom NOPS (ideella organisationer), ledarna för ungdomar och kvinnor, s grupper och ledare på alla nivåer i islamiska institutioner begår tu upprätthålla, främja, propagata och följa dessa artiklar i bokstaven och andan i denna stadga muslimska Förståelse.

Vi åtar oss att främjandet och främjande av fredlig samexistens över Europa i en anda av en broderskap bland hela mänskligheten att behandla alla som jämlikar i enlighet med de principer som proklameras i stadgan för Förenta nationerna, FN Nations'Universal förklaringen om de mänskliga rättigheterna (generalförsamlingens resolution 217A (III) från 1948), och Förenta Nations'International Covernant om medborgerliga och politiska rättigheter (1966).

Den som bryter mot någon av Artic les anges och detaiiled nedan kommer att betraktas som en person utanför huset av islam, och ska sägas upp som en icke-muslim och hittar inget skydd i det muslimska samfundet.

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 1

Vi kommer att respektera alla andra icke-muslimska religioner i ord och handling genom att utfärda en tydlig fatwa med en omedelbar verkan förbjuder:

a) användning av våld och våld av något slag mot anhängare av any'or alla icke-muslimska religioner

b) Frågan om hot genom någon religiös fatwa hotar med våld mot institutioner eller mordet på individer eller grupper och anhängare av andra religioner som kan hemvist i de drabbade orter eller något annat land om det är en muslimsk majoritet eller en annars

c) Användning av någon kraft i någon form oavsett klagomål filt eller faktiska

d) Den döda eller inriktning av några civila civila institutioner 2 i islamiska och icke-muslimska länder som ett sätt och medel för att ta itu med någon av våra klagomål.

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 2

Vi kommer att respektera och hedra alla civilisationer, kulturer och traditioner andra nationer och människor oberoende av deras etniska eller religiösa bakgrund.

Detta ska uppnås genom att införa en tydlig utbildningsprogram genom alla islamiska institutioner och butiker samt anordna särskilda möten för att ta itu med ungdoms:

a) Genom att främja broderskap för hela mänskligheten utan någon religiös eller etnisk dicrimination eller differentitation

b) Genom att förklara jämlikhet för alla män och kvinnor och svordomar 3 av ingen

c) Genom att insistera på giltighet och livskraft nationell nationell lagstiftning; att det ska vara helt följs och har företräde framför Shari'ah.

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 3

I en anda av ordspråket, "Låt det inte finnas något tvång i religionen" (Sura 2: 256), åtar vi oss att den upprätthåller värdet av frihet, och i synnerhet trosfrihet och yttrandefrihet. Undertecknarna förklarar härmed att religionen är en privat och personlig fråga och ett personligt val. Det är neiter rätt till ett samhälle eller en state's rätt att diktera eller störa en persons personliga val av tro.

a) Som suchthere blir inga beskyllningar aganst någon muslim eller icke-muslim som väljer åt slumpen, kasta, eller anta en annan tro att det inom House of Islam, från någon islamisk fraktion, eller icke-islamiska religion eller annan trosuppfattning.

b) Detta koncept kommer att återutges som en bindande fatwa över Europa och erbjöd för publicering i nationella och lokala tidningar för att undvika feltolkningar.

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 4

Grunden för legitimitet Islamists'acts av terror och det förevigat våld är den myndighet som de får från att sanktioneras av religiösa ledare. Dessa sanktions uttalanden kallas fatwor. Denna situation nu reviwed i många islamiska nationer.

Jordanien har antagit en proposition som reglerar processen av fatwor och ansvars av dem som utfärdar dem. De som bryter mot denna förordning kan komma att möta stränga straff. Saudiarabien har också lagt fram förslag för ett liknande resonemang, och andra arabiska islamiska har också lagt fram förslag för ett liknande resonemang, och andra arabiska islamiska regeringar har beställt en studie om det. Nationalstaterna måste överväga denna åtgärd som en säkerhetsåtgärd.

Efter från föregående artiklar, undertecknarna till denna stadga förbud och förbud mot rätten att utfärda ett fatwa som skulle resultat i våld mot personer eller institutioner.

a) En sådan fatwa Kommer att vara ogiltiga.

b) rätt att utfärda fatwa kommer att begränsas till ett visst organ, och endast detta organ kommer att ha rätt att utfärda relevanta religiösa fatwor.

c) Fatwor utfärdats av någon annan (antingen en individ eller en institution) Bortsett från den auktoriserade kroppen blir ogiltiga och utan verkan.

d) I händelse av en person eller en organisation än den angivna organ som utfärdar en fatwa det bwould betraktas som olagligt och det skulle vara för lämpliga myndigheter för att få honom / henne / dem inför rätta.

e) De underskrifter till denna stadga kommer att till fullo samarbeta med polis och securrity styrkor för att föra honom / henne / dem inför rätta, inklusive åtgärder för utvisning i förekommande fall.

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 5

Som fredsälskande och fredsfrämjande paople hemvist i Europa, och lika tro att islam är en religion av fred som främjar samarbete och samverkan av alla folk oavsett deras religiösa eller etniska eller köns bakgrunder:

a) Begreppet och alla läror våld fysisk Jihad är att betrakta som ogiltigt, olämplig och irrelevant-därmed inapplicaple

b) Därför är alla koran Jihah verser uppmuntra phycial våld, vare sig underförstådda eller uttryckliga, eller någon annan citat från någon islamiska källa, vara att Sunnah eller uttalanden av profeten eller att de lerned lärda eller ledare för Jihad vid varje given tidpunkt eller plats, är att betrakta som inte är tillämpligt, ogiltiga och icke-islamiska

c) Alla Qur'ans verser som kan betraktas som anstiftan diskriminering på grund av religion, etnicitet eller kön är bara historiskt och kommer att betraktas som icke-effektiva för dagens värld

d) Dessa verser kommer att antingen skjutas upp eller suspenderas tills forskare att hitta en lösning för sin tolkning.

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 6

Baserat på godkännande av jämlikhet för hela mänskligheten, broderskap alla och frihet och okränkbarhet allt mänskligt liv, och bygger på principen att "den som dräper en man är som om han har dödat hela mänskligheten," alla terroristhandlingar är förbjudna, skydde och förbjudna:

a) Ingen självmordsuppdrag oavsett anledningen är berättigad

b) Ingen våldsam fysisk Jihad operation kommer att betraktas som heligt

c) Ingen som väljer att dö i en sådan operation kommer att betraktas som en martyr.


En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 7

Vi kommer att gemensamt bekämpa terrorismen och göra alla inom vår förmåga att hejda det från våra institutioner genom:

a) Full samarbete med alla berörda myndigheter, inbegripet polis och underrättelsetjänster

b) Genom att titta på och övervaka moské predikningar och andra moské utbildningsprogram för meddelanden inte är förenliga med denna stadga

c) Göra säker på att vid religiösa sammankomster och föreläsningar för unga människor samarbete och fredlig samexistens med icke muslimer förkunnas och ideologi av hat har sina rötter ut

d) Rapportering någon hemlig eller misstänksam mot ungdoms celler några av våra institutioner

f) Att säkerställa öppenhet och full åtkomst till myndigheterna för att kontrollera genomförandet av denna stadga.

 
En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 8

Vi kommer att främja samarbete med icke-muslimer och främja fred genom att:

a) Utfärdande regelbundna fatwor som främjar fred och broderskap mellan muslimer och icke-muslimer som en grundläggande undervisning i islam

b) Ta fram ett klart program främja fred och förlåtelse bland alla folkgrupper oavsett deras religiösa kulturella, språkliga eller etniska bakgrund

c) Med aktern åtgärder genom estblishing stadgar att utvisa någon muslimsk officiel eller kontor dragare på alla nivåer som engagerar eller gynnar någon undervisning eller verksamhet som inte i enlighet med denna stadga

d) Förbjuder eventuella antijudiska eller anti-krist böner vid alla tidpunkter, särskilt vid bön och andra religiösa sammankomster.

 
En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 9

Vi undertecknarna repuest alla islamiska institutioner och alla dess medarbetare, anknytningar och butiker i samarbete med undertecknarna av denna stadga:

a) Att kassera alla texter som diskriminerar ostraffat mot kristna och judar genom att beskriva dem som Kaffirs, avfällingar, polyteister, barn apor och svin, och förbjuda all anstiftan, förolämpande och alla diskriminerande referenser baserat på deras religion

b) Att överge bruket av takffir (icke-troende) mot någon, vara att en muslim eller icke-muslim. (När en muslimsk ledare förklarar någon som sådan, det är för de trogna att se att personen eliminatid.)

c) Att förbjuda och avskaffa bruket av Takkiya (Taqiya) (islamiska läran om legimate liggande och bedrägeri av andra) för att föra fram frågan om muslimer och islam.

Förolämpningar, uppvigling, diskriminering och bedrägeri är inte godtas eller praktiseras.

 
En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Artikel 10

Begär alla officiellt utgjorde islamiska organ och institutioner att se över och utfärda nya tolkningar av dessa Koranverser som kräver Jihad och våld mot icke-muslimer. För exc lusively:

a) O profet (Muhammed)! Uppmana de troende att slåss. Om det finns tjugo steafast personer bland er, kommer de att övervinna två hundra, och om det finns ett hundratal ihärdiga personer som de kommer att övervinna tusen av dem som inte tror att de (de disbelivers) är människor som inte förstår.

(Sura 8:65)

b) Låt de (troende) som säljer livet i denna värld för Härefter kampen i orsaka av Allah, och vars slagsmål i orsaka av Allah, och dödas eller blir seger, skall vi skänka honom en stor belöning.

(Sura 4:74)

c) De som tror, ​​slåss i orsaken till Allah, och de som disbelive, slåss i orsaken till Taghuat (stora Satan). Så kämpa dig mot vänner Shaiytan (Satan); Ända svaga verkligen är tomt på Shaiytan.

(Sura 4:76)

d) Och bekämpa dem tills det inte finns något mer Fitnah (dissesion, misstro och polyteism) och religion (Worrship) kommer alla att vara för Allah Ensam (i världen av världen). Men om de rease (dyrka andra än Allah), så säkert är Allah All-Ser vad de gör.

(Sura 08:39)

e) och döda dem (otrogna) var du hittar dem, och slå ut dem varifrån de har vänt ut dig. Och Al-Fitnah är värre än att döda. Och slåss inte med dem på Al-Masjid al-Haram (helgedomen vid Mecka) om de (första) kämpa dig dit. Men om de attackerar dig, sedan döda dem. Sådan är straffet för disbelivers.

(Sura 2: 191)

f) Sedan när de Heliga Månaderna (1: a, 7: e, 11: e och 12: e månader i den islamiska kalendern) har pssad, sedan döda Musbrikun (unbelivers) var du hittar dem, och fånga dem och belägra dem och förbereda sig för dem, varje bakhåll. Men om de ångrar sig och utföra As-Salat, och ge Zakat, sedan lämna sitt sätt gratis. Sannerligen, Allah Förlåtare, Barmhärtigast.

(Sura 9: 5)

g) Den belöning för dem som för krig mot Allah och Hans Budbärare och gör ont i landet är bara att de ska dödas eller korsfästas eller deras händer och fötter vara avskurna på motsatta sidor, eller exil från landet. Det är deras skam i den här världen, och en stor plåga är deras i Livet.

(Sura 05:33)

h) Kampen mot dem så att Allah kommer att straffa dem med händerna och vanära dem och ge er seger över dem och läka bröst en troende människor ...

(Sura 09:14)

i) Kampen mot dem som tror inte på Gud, och inte heller i den sista dagen, och inte heller i Allah eller i den yttersta dagen, eller förbjuda det som har varit forbiddenby Gud och Hans Sändebud och de som erkänner inte sanningens religion (dvs Islam) bland folket i Skriften (judar och kristna), tills de betalar Jizyah (förödmjukande skatt på icke-muslimer) med villig underkastelse, och känner sig dämpad.

(Sura 09:29)

j) Och göra redo mot dem allt du kan av makt, inklusive hästar av krig (det vill säga alla former av vapen) att hota fienden, och andra än vem du kanske inte vet men som Allah vet. Och vad du ska spendera i orsaka av Allah skall återbetalas till er, och ni skall inte behandlas orättvist.

(Sura 8:60)

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

k) (Kom ihåg) när er Herre inspirerade änglarna, "Sannerligen, jag är med dig, så håll fast dem som har belived. Jag wil kasta skräck i hjärtat hos dem som har disbelived, så slå dem över deras halsar, och slå över alla sina fingrar och tår. "

(Sura 08:12)

l) Vi ska kasta skräck i hjärtat på de som disbelive, becase de gick andra i dyrkan med Allah, som han hade skickat någon myndighet; deras boning kommer att vara eld och hur onda är boningen i Zalimum (polyteister och orättfärdiga).

(Sura 3: 151)

(Denna vers gavs i Medina om hedningarna i Mecka under slaget vid Uhud. Strax efter att det gjordes effektivt med erövringen av Mecka, och dess tillämpning från Sharia eller islamisk rättsvetenskap är att vara på alla icke- muslimer, här och nu.)

m) O ni har fått skriften (judar och kristna)! Belive i vad Vi har uppenbarat (till Muhammad) bekräftar vad som är (redan) med dig, innan vi utplåna ansikten (genom att göra dem som baksidan av halsen, utan näsa, mun, ögon, etc) och förvandla dem hindwards eller förbanna dem som vi förbannade sabbatsbrytare. Och budet Allahs alltid körs.

(Sura 04:47)

n) O ni som tror! Ta inte judar och kristna som Awliyah (vänner, beskyddare, hjälpare, ect) de är men Awliyah till varandra. Och om någon bland er tar dem som Awliyah, då säkert att han är en av dem. Sannerligen, Allah vägleder inte de människor som är i Zalimun (pholytheists och orättfärdiga och orättvisa).

(Sura 05:51)

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

o) O ni som tror! Ta inte så dina Bitanah (rådgivare, konsulter, beskyddanden, hjälpare, osv) som utanför er religion (hedningar, judar, kristna och hycklare) eftersom de inte kommer att misslyckas med att göra sitt bästa för att fördärva dig. De vill att skada dig allvarligt. Hatet har redan dykt upp från munnen, men vad deras bröst dölja är mycket värre. I själva verket har vi gjort klart för dig Ayatt (bevis, bevis, verses) om du förstår.

Sura 3: 118)

p) Visst, de har misstrott som säger:. Allah är han Messias, Jesus Marias son "Men Messias (Jesus) sade:" O Israels Barn! Dyrka Gud, min Herre och er Herre. "Sannerligen, den som sätter upp partner i dyrkan med Allah, då Allah har förbjudit Paradiset för honom, och eld kommer att vara hans boning. Och för Zalimun (polyheists och orättfärdiga) finns inga hjälpare.

(Sura 5:72)

q) Visst, icke troende är thosewho sa: ". Gud är den tredje av de tre ((i en treenighet)" Men det finns ingen gud utom en Allah Och om de crese inte från vad de säger, sannerligen, en plågsamt straff kommer. drabba de icke troende bland dem.

(Sura 5:73)

(Detta plågsamt straff är både här och nu samt att straffas av Allah's änglarna i graven och i den sista dagen som porträtteras och framförts av islamiska religioner och juridiska handböcker.)

Dessa, och andra liknande verser från Koranen och uttalanden av propher rapporterats i islamiska manualer kallas Hadith, är inspirationskällor för hat och terrorism.

En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Slutsats

Undertecknarna av denna stadga nytt bekräftar sina djupa övertygelser i de grundläggande frihet med rättvisa och fred på vilka upprätthållandet av inhemska politiska demokratin är beroende av.

Undertecknarna av denna stadga åter bekräftar sin djupa tro på Charters av Förenta Nationerna, FN, FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna (generalförsamlingens resolution 217A (III) från 1948), och Förenta Nations`International konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1966), inklusive den grundläggande friheten att proselytise och i den grundläggande rätten till individen ändra sin religion.

Undertecknarna av denna stadga bekräftar det djup tro på fred mellan de islamiska samhällen och andra icke-muslimska samfund.

Slutnoteringar

1 Avser och öka Ludes muslimer av alla fraktioner. Således från hållning islamisk rättsvetenskap omfattar House of Islam.

2 Islam som framförts av dess forskare är en allomfattande systemet (socio-politiska, sociala och religiösa, socio-ekonomiska, socio-utbildning, lagstiftande, rättsväsendet och militären), c loaked och garbed i religiösa termer. Det skiljer inte mellan heligt och profant. Fatwor av ledande forskare som Yousif Al Qardawa har utfärdats legitimera inriktningen av alla, vare sig civila eller militära personal, som där institutioner. Det är viktigt att notera att det finns en tydlig distincition mellan (a) och (d) i denna artikel.

3 Konceptet och doktrinen att alla icke-muslimer är profana (känner som najees) anges i Sura 09:28. Denna förorening är inte bara ceremoniella, men har praktiska konsekvenser, vilket resulterar i en devalvering av och diskriminering mot icke-muslimer.

Ordlista

Alim

Namnet på en islamisk lärd. En Alim, s annan titel kan vara Shaykh ul Islam, redovisas som en äldre utan att vara gammal men en ledande figur som utlägger Koranen, en och Islamiska livsstil och sina föreskrifter till muslimer och andra.

Fatwa

Ett juridiskt bindande dekret av muftin baserat på religiös yttrande från islamiska manualer. Detta kan vara i något eller alla områden, oavsett om finacial, politiska, rättsliga, statliga, etc.

House of Islam

Den boning av islam, det område där det finns en islamisk majoritet och där ordet Islam är suverän.

Imam

En person som leder trogna islamiska bönen. Denna titel ges till den som presiderar över dem eller han kunde vara en lärd vetenskapsman och skulle fungera som en av ledarna för det muslimska samfundet.

Jihad

Medel för att utöva ansträngning, kamp eller tvång; är ett sätt att uppnå islamiska mål.

Madrassa

En religiös skola där barn och vuxna lär och grouded i islamiska doktriner, både religiösa och politiska.

Mazun

En person som bor i närheten av moskén och har offial uppgifter gifta sig och begrava och att delta i namngivningsceremonier, omskärelser liksom alla sociala och samhälleliga aktiviteter av det muslimska samfundet.

Muazzins Plural av Muezzin

Böneutropare

En person som ger bönen samtal bara tider av moskén och erkänd av den muslimska samhället.

Mufti

En högt kvalificerad islamisk lärd, oftast chefen för de islamiska scolars vars deklarationer eller answars till givenquestions eller frågor är formella och rättsligt bindande domar på dem som har frågat. Detta kan beprivate eller nationell nivå.

Shari, ah

Islamisk rättsvetenskap. Dess utgångspunkt är i Koranen, en och Sunnah (traditioner och exampple av profeten).

Sunnah

Exemplet av profeten i allt, hans ord, hans handlingar och vad han stödde och tolererat.

Ulema Plural av Alim.

Umma

Den globala kropp alla muslimer som en distinkt och sammanhängande samhälle.

Uztaz

En islamisk lärare i en Madrassa som är en religiös skola kopplade till moskén eller under dess kontroll och i slutändan under ministryof religiösa och kapitalförsäkring frågor.


En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Ordlista

Europeiska rådet Fatwa and Research (ECFR)

Founded in 1997 på initiativ av federationen av islamiska organisationer i Europa (se nedan), är ECFR en stor del självvald kropp, som består av islamiska c lerics och scolars, under ledning av Yusuf al-Qaradawi.

Federation of islamiska organisationer i Europa (FIOE)

Den FIOE är en paraplyorganisation som företräder muslimska grupper i Europa. Dess syfte är att upprätthålla den muslimska närvaron i Europa och för att stärka och utveckla den precence så att islam är korrekt och noggrant.

Storbritanniens muslimska råd (MCB)

MCB är en paraplyorganisation som representerar över 250 muslimska organisationer. Det grundades 1997 och anses vara en röst för islam i Storbritannien.

Muslim World League (MWL)

Den MWL är en av de största islamiska religiösa islamiska icke-statliga organisationer. Det grundades i Mecka i 1962 av islamiska religiösa figurer från 22 länder. Organisationen anser sig som den kulturella och religiösa företrädare för de muslimska troende och Saudi finansierats leds.

Organisationen för den islamiska konferensen (OIC)

OIC är en inter govermental organisation femtio stater och etablerades i Marocko 1969. De primära målen för OIC är "att främja solidaritet mellan alla medlemsstater, för att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna i ekonomiska, sociala, kulturella, vetenskapliga och andra verksamhetsområden, att sträva efter att eliminera rassegregation och diskriminering och att motsätta sig kolonialism i alla dess former för att stödja det palestinska folket i deras kamp för att återfå sina nationella rättigheter och återvända till sitt hemland,. och att stödja alla muslimska folk i deras kamp för att skydda deras värdighet, självständighet och nationella rättigheter "


En föreslagen stadga om muslimska Understanding

Bekräftelse

Undertecknad, som en individ eller som en officiell organisation i princip godta behovet av att ompröva och ta itu med innebörden bandet tillämpning av vissa islamiska texter och läror; och att de frågor som tas upp i det föreslagna stadgan om de muslimska Understanding utgör grunden för vidare diskussion om dessa frågor.

Jag bekräftar min tro på:

1. jämlikhet för alla människor, inför Gud och lagen

2. Lika rättigheter för kvinnan, i princip och praktik

3. förkastande av tvång, hot och våld i religionens namn

4. Religionsfrihet och förkastande av förföljelse av dem som konverterar från en tro till en annan

5. tolerence av andra religioner och deras troende, och förkastandet og religiösa läror som diskriminerar andra på grund av sin religiösa övertygelse.

Name = ------------------------------------------------ -----------------------------

Signatur = ------------------------------------------------ ------------------------------

Arrangemang om representerade ----------------------------------------------- ----------------

Office, om den hålls ---------------------------------------------- --------------------------------

Vänligen loss och återvända till:

Förslag till stadga om muslimer Understanding

P.O. Box 51542

London, SE1 3XS


 

 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

Moskeen
 og dens rolle i samfundet


MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/     

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


  www.fortidensJelling.dk

Det Folk

"der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid

http://www.danskekonger.dk/

 Nu kan det være svært = at vedkende sig sin fortid = hvis et Folk ikke kender sin = fortid  

på grund af  

 Massiv  Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 www.OpenDoors.org

 http://pegidadk.dk/

 Sverige Sverige ( fra 1995  medlem af EU)


 Abalone  Dots

 Video til Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube

Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube 

 

Anita Lindblom - Sånt är livet - YouTube

www.youtube.com/watch?v=hfyv3jPXZzU
18. dec. 2008 - Uploadet af moggeford
bra svensk låt. ... Mix - Anita Lindblom - Sånt är livetby YouTube. Little Gerhard - Siste Mohikanen ...
 

Lill Babs - Leva Livet (Live @ Melosongfestivalen 1964 ...

 
 
www.youtube.com/watch?v=NknW0-KkiyQ
10. jun. 2013 - Uploadet af Heiki Herman
Princess Madeleine bröllop ( sammandrag ) pulmatseremoonia kokkuvõte... 2013 SVT for YT mastered ...

 Abba - Dancing Queen - YouTube

 


 

 Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

 

Læs mere   

  http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Læs artikel 

Lidt om Islams opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

----------

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

 

 Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Commander des livres actuels sur ce lien

Bestellen Sie aktuelle Bücher zu diesem Link-

Order current books on this Link

Bestil aktuelle bøger på dette Link

 www.PoliticalIslam.com

-----------

 Political Islam - YouTube  

 www.PoliticalIslam.com   

Kafr eller Kafir 

Taqiya

 

Hvornår kan vi købe  Bill Warners bøger  oversat til Dansk ??? 

 When can we buy Bill Warner's books translated into Danish ???

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing ...

 

Video til reformationen Walter Veith

Professor Walter Veith Præsenterer

Walter Veith sermons

 --------------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Bemærk = de Katolske 10 Bud = de står ikke = i Bibelen.

Det er  ( Guds Lov = De 10 Bud der står i

Bibelen  


 

  Nationalstater  der er medlemmer af  EU

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 www.123hjemmeside.dk

 


Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 

 ------------

Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

  Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 

Farage gets cheers in the EU parlament. - YouTube

15. jul. 2014 - Uploadet af RobbingHoodUK
Times are changing, Nigel now gets cheers and clapping. please subscribe for more ukip content. ... Farage ...

 UKIP MEPs - YouTube

 


 

Red Ice Radio - Sally Fallon Morell - Weston A ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=NCL5wdJbjd4
19. mar. 2015 - Uploadet af Red Ice Radio
Red Ice Radio - Sally Fallon Morell - Weston A Price & Nourishing ... She is also the author of The ...

 


 

Mohammed's History - Exposing Islam's "Hidden Truths" - Of ...

https://vimeo.com/37180624
21. feb. 2012
"Mohammed's History" - Guest Speaker: William Federer on Jan. 25, 2012 - CC Chino Hills, CA - A MUST ...

 


 

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Kan man kalde sig intellektuel uden at have læst denne bog

Ny bog af

Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard

 Bogen kan så vidt vides = kun købes hos = Den Danske Forening

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 Grundlovsnyt - YouTube


 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Forfatter = Monica Papazu 

Kosovo - frontlinjen mellem kristendom og islam af Monica Papazu, ISBN 9788791107245

Udgivet fra forskningsforlaget = RAFAEL

KOSOVO - frontlinjen mellem kristendom og islam

Bogens illustrationer stammer fra Den Serbiske Kirkes hjemmeside:

www.kosovo.net

og er trykt med venlig tilladelse fra Den Serbiske Kirkes Patriarkat i Beograd.

Udgivet af = Foreningen

www.danskkultur.dk 

 

Kan man kalde sig et oplyst menneske

uden at have læst disse books

 

  
 Peter Neerup Buhl
har skrevet denne tankevækkende bog:
Fædreland eller beboet område
 

 Forfatteren til denne tankevækkende bog

er også redaktør på

  www.Nationaldemokraten.dk   

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

Walter Veith (12) Hidden Agendas /Total Onslaught - YouTube

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857    

 Valget er nu udskrevet.

www.Spydet.Blogspot.com   

 www.UriasPosten.net

 www.DenKorteAvis.dk

 

Political Islam - YouTube 

www.politicalislam.com  

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

Søren Krarup om De Radikale - YouTube

Song Of Recep Tayyip Erdoğan's Election Campaign ...

 Du kan høre lidt Europæisk musik på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/417138719 

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 

Massiv  Censur

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

  Reformationen fandt sted for cirka 500 år siden.

2017 - 500 år efter Luther!

HVORFOR = WHY

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger 

http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

  

Læs artikel

Læs mere  

Videnskab

 www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Flere videoer for messerschmidt »

 Videoer til mogens glistrup

 

Muslims are not suppossed to get mad, But this one is ... 

www.waymarkmedia.org

 

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

Det gør nogle Mødre i Danmark

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


 

 Islam: What the West Needs to Know - Trailer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Sm-GBMUqRU8
14/05/2007 - Uploadet af johnsobieski1683
Walid Shoebat was proven to never have been a muslim. These are the kind of people you find attacking ...
 
Revelation = Dansk Bibel = Johannes Åbenbaring.

'Grexit a must but EU leaders blind to reality' - YouTube

www.youtube.com/watch?v=SNg8dHqedK0
4. sep. 2012 - Uploadet af RT
Moody's ratings agency has changed the Eurozone's outlook from stable to negative, warning it faces being ...
 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

 Sharia finans = jihad  = Hvem ejer hvem  - økonomisk ???

Mere om = New World Order: Varer over 60 minutter.
http://www.youtube.com/watch?v=VebOTc-7shU

 

 Vi er nogle danskere - der føler med - USAs befolkning.

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

Det evige spørgsmål - der bliver tilbage

Hvordan var det muligt  ???

 Billeder af world trade center

Flere billeder af world trade center

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 Hvilke forudsætninger gjorde denne begivenhed mulig ???

 


 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.

 


 

Billeder af ingrid carlqvist

Billedresultat for ingrid carlqvist

 Avisen for tænkende mennesker.


  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

Video til Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube

 Flickorna i Småland - Abalone Dots- YouTube

 


Trykke og Talefrihed

Det er en = Global opgave. 

 

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Vil ( du ) Personligt 

støtte Trykkefriheden og = Ytringsfriheden = så bliv medlem.

Kort sagt  

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Mark Steyn on Danish TV: European elites drew ... - YouTube

 


 

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

www.UriasPosten.net

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Bill Warner: Boko Haram IS real Islam - YouTube

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

Læs mere   

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm 

 


 

Mogens Camre: Om demografi og uduelige politikere ...

www.youtube.com/watch?v=n-e3c7XS6mw
10/07/2014 - Uploadet af Henrik Ræder Clausen
Mogens Camres tale på Mosbjerg Folkefest 2014, hvor den tidligere MF / MEP talte hårdtslående om ...

  Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

Disse tal er præsenteret i 2009

Islam will take over the World in 50 Years - YouTube

 


 

Billeder af danske flag

Flere billeder af danske flag

 


Dette burde samtlige  befolkninger i

Europas Nationalstater

have vidst = kort efter at anden verdenskrig i maj 1945 = den var slut.

 nemlig

at de Nordafrikanske lande = der er markeret med en lysebrun farve = de fleste af dem var

Kristne  Nationalstater

for cirka 1400 år siden.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Præsenteret her 28. april 2015

 

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

 

 www.123hjemmeside.dk

 www.OpenDoors.org

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

Hvis jeg hørte rigtigt = så har muslimer = skåret struben over på

90.000 Indere

på en enkelt dag.


 

 

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

  Afghanistan   Albanien   Algeriet   Aserbajdsjan   Bahrain   Bangladesh   Benin   Brunei Darussalam   Burkina Faso   Cameroun   Comorerne   Djibouti   Egypten   Elfenbenskysten   Forenede Arabiske Emirater   Gabon   Gambia   Guinea   Guinea-Bissau   Guyana   Indonesien   Irak   Iran   Jordan   Kasakhstan   Kirgisistan   Kuwait   Libanon   Libyen   Malaysia   Maldiverne   Mali   Marokko   Mauretanien   Mozambique   Niger   Nigeria   Oman   Pakistan   Palæstina   Qatar   Saudi-Arabien   Senegal   Sierra Leone   Somalia   Sudan   Surinam   Syrien   Tadsjikistan   Tchad   Togo   Tunesien   Turkmenistan   Tyrkiet   Uganda   Usbekistan   Yemen

 


Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 Lidt dansk musik kan høres på dette Link 

www.Kulturpartiet.dk

 Little Danish music can be heard on this Link.

------------------

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561  

  

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

 

  Billeder af mellemøsten

 


Den belgiske sproggrænse – en gordisk knude - Sprogmuseet

 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 The Status of Women ...

www.youtube.com/watch?v=8B_3xiIi4lE
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV Show ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma ...

WWW.THEQURAN.COM   

 www.politicalislam.com

 Jihad som kolonisering af nyt land

 

Grundlovsnyt - YouTube

 http://www.oplys-dig-selv.dk/415633561 

 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621532 

 


 

 

Kend din Gud  = Know your God

 214 Changing the Word Total Onslaught Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=l3JtU4STzKQ
25. aug. 2014 - Uploadet af Christocentric Fellowship
How the modern day Bibles are being populated with incorrect translations of the original Hebrew and Greek. 

 Hvilken Bibel stoler du på

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Du kan høre lidt National Europæisk musik på disse Links

                Billeder af Kort over europa

 
 

 

Billeder af mellemøsten

 


 

Du kan høre  Hovedtaleren   på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 Magna  Carta

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

Billeder af torben mark pedersen

Billedresultat for torben mark pedersen

 Flere billeder af torben mark pedersen

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 

Magna  Carta

 

www.Trykkefrihed.dk

 

 

  

Klumme Præsenteret 20. juni 2015  af  

Torben Mark Pedersen

på 

Trykkefrihedsselskabets  hjemmeside

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

 Grundlovsnyt - YouTube

 


www.TavshedensTyranni.dk 

Det er en lokal National opgave  og en  Global National opgave at Bekæmpe

Tavshedens Tyranner

 The Sound of Silence (Original Version from 1964) - YouTube

 Derfor denne opfordring til dig = meld dig ind i Trykkefrihedsselskabet

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link

  Billeder af mellemøsten

 


 Teologiske  Forklaringer Savnes

 Billeder af danmarks grundlov 1849

 

 

 

 Flere billeder af danmarks grundlov 1849

 Jyske Lov

Grundlovsnyt - YouTube

entuelt dette Link

http://www.oplys-dig-selv.dk/417599119 

 Hvordan forsvarer vi ( Danmarks Indbyggere ) vores gamle ret til 

 at tænke tro og tale frit ???

-----------------

det får mig til at foreslå at

Folketinget  fjerner

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

fra

   Danmarks  Lovgivning ???

 


 Nationalstaten  Danmark

er en

Evangelisk- Luthersk Kristen Nationalstat

Bemærk at Paragraf 4. er ikke kun en almindelig lov = men en del af

Danmarks Riges Grundlov af 1953

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 og derfor hører

 Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

disse 2. love absolut ikke hjemme  i

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 I hvilke årstal er

Censurparagraf  266b  og  Blasfemiparagraf 140

blevet implementeret i Dansk Lovgivning og af hvem  ???

 Danmarks Riges Grundlov

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134    


  

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link  

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 You can hear the keynote speaker at this Link 

 

  Billeder af mellemøsten

 Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link 

www.Kulturpartiet.dk

 


 

 
 

Den  Teologiske  Gåde

Præsenteret her 28. juni 2015

Er

Guds Lov = De 10 Bud

ved at blive udskiftet  ???

 


 

  www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 


The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube

www.youtube.com/watch?v=np2OTp8bWus
28. apr. 2012 - Uploadet af Gail Seals
The World Revolution - Dr. Stan Monteith ... Secrets of the Illuminati Revealed - Dr. Stan Monteith (Full ...

 


 Guds globale Leveregler

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Er de blevet udskiftet med disse 10 Globale Leveregler

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


 Lidt Viden om Religion

Alle der ikke er Kristne = de er Hedninger

Alle der ikke er Katolikker = de er Kættere

Alle der ikke er muslimer = de er Vantro 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Er det globale økologiske områder vi ser her  ???

 

 

 Hvad  kan det betyde  ???

 

 


Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land 

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666 

 


 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 

King James Code Part 6 - Bible Numerics - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ZEjwKcpTchk
10. dec. 2011 - Uploadet af Michael Hoggard - WVB & PMO
King James Code Part 6 - Bible Numerics. Michael Hoggard - WVB & PMO. SubscribeSubscribedUnsubscribe ...

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684


 

UNITED NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS ...

www.youtube.com/watch?v=D6-rooWoPFc
15. nov. 2014 - Uploadet af † WAKE UP ‡
It's purpose is to #destroy the United States. ... NATIONS is Bringing the NWO 2015 - EBOLA, ISIS, WW3 ...

 

1. )  At afskaffe alle eksisterende regeringer

2. )  At afskaffe al privat ejendon

3. )  At afskaffe arveretten

4. )  At afskaffe Nationalfølelsen

5. )  At afskaffe alle religioner

6. )  At afskaffe familien

7. )  At danne en verdensregering

Hvad er den lokalt Danske  og globale status her i 2015  ???

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Har research på Århus universitet = ført til = at dette Universitet = også vurderer = at reformationen og kontrareformationen ikke har nået sin afslutning endnu ???

 

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 


 

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

Hvem husker

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

 


 

Flere billeder af bilderberg

 

 Hvem husker Kong Arthur - og ridderne om runde bord  ???

www.kingarthurstemple.yolasite.com

 


 

Bible Prophecy And Islam by Bill Federer - YouTube

www.youtube.com/watch?v=FPVECpzfYqc
30/01/2015 - Uploadet af mikayla murphy
Bible Prophecy And Islam by Bill Federer About www.americanminute.com WILLIAM J. FEDERER is a ...

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 

The Islamic Connection - The Shrine- ISIS- Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=Aduj-XaFAho
Sep 18, 2014 - Uploaded by Run2Christ {R2C}
Learn the truth behind islam, freemasons, and modern day ISIS and just who controls them all. This video is ...

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

 

THE VATICAN AND ISLAM ARE THE SAME - YouTube

 

 Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 Illumination: the Secret Religion - Adam Weishaupt

1. maj 1776 grundlagde Adam Weishauph  Illuminati- broderskabet.

 -------------------

 

 Hvordan ??? Hvorfor ??? Hvornår ???

--------------

Hvorfor ???

fordi ( Den Katolske Kirke )  gør krav på al religiøs magt

i himlen og

på jorden

og i helvedet under jorden.

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Den øverste repræsenterer himlen

Den mellemste repræsenterer jorden

Den nederste repræsenterer Helvedet.

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

Det giver Satan den fordel i den religiøse forkyndelse = at himlens religiøse budskaber = kan blandes sammen med helvedets budskaber = og præsenteres som den den rene = sandhed = forklædt under en facade af godhed = når det religiøse budskab = præsenteres her på jorden.  

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

Papal Keys  Papal Keys 

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 Papal KeysPapal Keys

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


 Hvorfor bliver Bibler forfalsket  

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

Dr. Stan Monteith at prophecy club - YouTube

www.youtube.com/watch?v=fKqVcCGy_6k
29. nov. 2011 - Uploadet af Q69573
Dr. Stanley Monteith explains how and why in this presentation of the ... of information regarding the ...
 


 

NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) - videos

www.globaltime.tk/videos/watch/6vQJauL5Zfs Oversæt denne side
 
A great overview of the NWO's plan and principals. truthseekertimes.ca. ... NWO - Dr. Stanley Monteith (Prophecy Club) 4 years ago. 4, 179 views. 23 Likes 0 ...

 


 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World ...

www.youtube.com/watch?v=SAL2Qmi_UXc
13. feb. 2013 - Uploadet af The Mind Renewed
Dr Stanley Monteith Interview : Secret Societies & World Government ... series entitled: "Does Anybody ...
 

 


 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666

 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 Den teologiske Gåde = den er stadig = hvordan blev

Guds lov = De 10 Bud 

 Guds globale Leveregler i hverdagen.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Til disse

De 10 gaia Bud

Naturen før mennesket

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


Kan det være Katolsk Bestillingsarbejde ???

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Det du Printer ud = det kan eventuelt = overføres til en

www.123hjemmeside.dk

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865

 


 

 
 Præsenteret her 27. juni 2015

Islams  Kultur  arv

det er

  krav  

Jihad som kolonisering af nyt land


http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

 Et folks Kultur = det er folkets daglige vaner= ifølge nu afdøde socialdemokrat og filolog Hartvig Frisch.

 Hartvig Frisch - Wikipedia, den frie encyklopædi

 www.Medie1.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nekrolog over Rolf Slot-Henriksen (60) - Altinget

Du kan læse om Danmarks Kristne højtider på dette Link

www.danskkultur.dk

under overskriften 

Mærkedage

---------------

Billeder af rolf slot-henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

 Flere billeder af rolf slot-henriksen


 Nekrolog: Vor tids Kaj Munk er død | Stop islamiseringen af ...

 

 Billedresultat for rolf slot-henriksen nærdødsoplevelser

 Bøger af Rolf Slot-henriksen - Find bogen hos SAXO.com ...

 


 Islams  Kulturkrav

 

1. Dansk Navnelov er blevet ændret efter islamiske principper.

2. Fjernelse af svinekød i skolefritidsordningerne i København og Odense.

3. Indførelse af halalslagtet og islamisk velsignet kød i de samme fritidsordninger.

4. Permanent dispensation fra dyreværnsloven vedrørende halal-slagtning uden forudgående bedøvelse.

5. Særlige badeordninger for muslimer på en lang række skoler.

6. Stop for juleklip i nogle børnehaver og skoler.

7. Islamiske spiseregler om tilladt og forbudt føde ( halal og haram ) i hjemmekundskab på flere skoler og halalslagtninger af 97 procent af alt dansk fjerkræ. Blandt andet til hjemmemarkedet, med afgift til islamisk center på horsebakken.

8. Offentlige badeanstalter lukkes for andre, når muslimer bader.

9. Særlige regler for badning sport og svømning på skoler.

10. Stop for lejrskoleophold - og krav om 

1. Ændring af Grundloven

Læs klummen   

2. Forbud på skoler og i børnehaver og offentlige institutioner mod juletræer, juleklip, julesange, juleafslutninger, fastelavnsris og tøndeslagning og påskeæg.

3. Fjernelse af julebelysning på offentlige steder

4. Ophævelse af Dansk Dyreværnslov vedrørende slagtning og krav om bedøvelse.

5. Stop for Folkekirkens civilregistrering af fødsel vielse og død.

6. Krav til skoler om forskelligt bestik - skåle og kander til brug for rene personer - der spiser tilladt kød, og ekstra bestik ( med mere ) for urene personer der spiser foebudt kød.

7. Forbud mod morgensalmer og en række sange fra højskolesangbogen og ændringer i faget musik.

8. Et islamisk råd, som har mulighed for, at censurere dagspressen for u-islamisk propaganda.

9. Særlige rum for muslimer på fabrikker og i offentlige institutioner.

10. Krav om at muslimske grave i Danmark aldrig må sløjfes. Danske grave sløjfes efter en vis årrække, hvis de ikke bliver fornyet - gennem en ny indbetaling - til gravstedets forsatte bevarelse.

11. Muslimske børn kræves undervist af muslimske lærere fra hjemlandet i blandt andet islam.

12. Særlige badetider for muslimer i alle landets svømmehaller.

13. Ændring af flaget, samt love for Kongehuset.

14. Mulighed for , at muslimer kan dømmes efter muslimsk lovgivning i Danmark

15. Områder i Danmark, der er fri for Dansk Lovgivning.

 Fup eller Fakta

http://www.sabbat-kristne.dk/288090714  

 


 Du kan høre lidt Dansk Musik på dette Link

www.kulturpartiet.dk 

 


 Billeder af rolf slot henriksen

Flere billeder af Rolf Slot-Henriksen

 

 Klik på billedet - Rolf Christian Slot-Henriksen

 


 

Hør evt. lidt Dansk Musik på dette Link

www.FortidensJelling.dk

Rolf Slot-Henriksen

skrev på sin hjemmeside

Min kongstanke er at værne om den danske grundlov, som et fint udtryk for den danske folkesjæl i modsætning til foreksempel Frankrig, hvor den franske revolution var et opgør mod hele fortiden, har de danske Grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket.

Kongehuset, Folkekirke og Kristendom, historie og demokrati, Parlementarisme og ytringsfrihed, udgør her en smuk helhed.

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov

 

Danmark har en yndefuld natur, og en smuk kultur, bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om, og lære vores børn at holde af.

Om kultur-sammenstødet skrev Rolf

I disse år oplever vi et enormt kultur-sammenstød af dramatisk styrke, gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring der er imod befolkningens ønske.

Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke, i hvilke islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur.

Samtidig lægger yderliggående kræfter enormt pres på dansk Kultur.

www.danskkultur.dk      www.islaminfo.dk

www.Medie1.dk

 


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


Bill Warner

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

Bill Warner, PhD: Sacred Deception -- Taqiyya - YouTube

Hvad siger Koranen om ( formålet med indvandringen ) af Muslimer til Europa  

Jihad som kolonisering af nyt land

 ( Taqiya-Taqija )

 


Grundlovens  Religiøse  Betydning ifølge

Grundlovens = Paragraf 4.

Danmarks Riges Grundlov

den giver enhver person ret til i mit

Fædreland = Nationalstaten Danmark

til personligt = at vælge den Religion og Gud = de vil tilbede.

På betingelse af = at de overholder = Grundlovens Paragraf 67.

 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 


 Hvad kan gøre Danmarks Journalister og Politikere forvirret.

Jo = det kan disse to

 Terror-Jura = Paragraffer

 Censur Paragraf 266b og Blasfemiparagraf 140.

 fordi de hører hjemme i Koranen.

De hører ikke hjemme i en

Kristen Nationalstats Grundlov.


 Lukas Evangeliet Kapitel 16. Vers 13.

 Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene, og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554880 

Dette er min opfattelse lige nu = den 24. juni 2015 = nemlig den

at Danmarks Jurister kan dømme personer efter Juraen i både

Danmarks Riges Grundlov af 1953

og efter

Koranens Sharia-Love.

  Min vurdering kan naturligvis være forkert.

Hvad er din vurdering  ???

Er det godt eller skidt ???


 Lad mig her = Præsentere denne Folder = der blev udarbejdet = dengang

 Rolf Slot-Henriksen

var Formand for

Grundlovsforeningen  www.danskkultur.dk

 -----------------

 Begrebet ( Taqija = Taqiya ) i islam ( Den Lovlige løgn )

Informationsfolder om brugen af lovlig løgn overfor ikke-muslimer og ikke islamiske myndigheder: Taqija er islams lovlige dispensation for at lyve overfor "vantro", dvs. ikke-muslimer og myndigheder,kontorer,politi og domstole. Ideen er at skabe forvirring, sløre sandheden og få modstanderne til at argumentere imod hinanden således at islams sag fremmes og personens ære reddes.

Forhandlingssitivationer med overbeviste muslimer kan give problemer. Man oplever ofte, at muslimer ikke accepterer et ,,nej" eller en begrundelse med henvisning til de gældende regler. Mange tror, at blot de bliver ved med at presse på, vil modparten give efter. Når naturligt nok erkendtligheder og psykisk pres afvises, kan samtalen løbe helt af sporet: Vrede, krænket æresfølelse og opbragte familiemedlemmer. Alle mennesker lyver, men i islam er det lovligt, hvis forhandlingspartneren betragtes som modstander eller vantro eller en del af et såkaldt ,,vantro system". Da er løgn lovligt, specielt for at opnå en fordel for muslimsk religion, islamiske love og skikke eller hvis han føler, at han befinder sig i en kampsitivation. Da kan han forvirre ,,fjenden".

 Godt nok er løgne syndige,  ,,men ikke hvor de udtales til en muslims bedste eller for at redde ham fra en katestrofe." ( "The 4. Conference of the Academy of Islamic Research", Kairo 1970 )

Teologisk rækker ideen om taqija tilbage i tiden.  ,,Islams bevis", den store teolog Al Ghazali ( 1056-1111 ) udtrykte det sådan: ,, af og til er det din pligt at lyve... vi må lyve, dersom sandheden fører til ubehagelige resultater, men sige sandheden, når den fører til gode resultater."

Muhammed lærte os at lyve (taqija i shia-islam )

 "Folk siger: , Lyv ikke ". Men dette gælder ikke, når vi tjener Allah. Han lærte mennesket at lyve, således at vi kan redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde os til sandheden med den konsekvens, at troen udsættes for fare eller nederlag ? Nej. Folk siger: ,Slå ikke ihjel´. Men den almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel.

Hvorfor skulle vi ikke slå ihjel, når det er nødvendigt for at sikre troens sejr?

Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. Isig selv er det hverken godt eller dårligt uden de hensigter, der er bag. Se på en køkkenkniv. Er den god eller dårlig ? En husmor kan skære kød med den. Og en af islams soldater kan gennembore hjertet på et skadedyr" ( Hizbollahteologen M. Navab-Safavi i appendiks til Amir Taheri.,,Holy Terror",Spheere Books Limited, London 1989 ) Han gav os taqija for at forvirre de vantro og fremme islam.

 En af islams doktriner er læren om  ,,taqiyya",

den religiøse dispensation, som muslimer har til midlertidig at fornægte troen f.eks. i en forhandlingssitivation, således at denne kan spille et fordækt spil, når det er gavnligt for sagen og for at forvirre en modpart af anden religiøs observans. Det kan gå så vidt, at en muslim, hvis det kræves af sitivationen, kan sværge falsk med hånden på Koranen. ( Et kendt eksempel findes i dokumentarromanen: >>Ikke uden min datter<< ) Dette kan endog gøres overfor en ikke muslimsk ægtefælle. Denne dispensation har alvorlige følger, når man skal vurdere værdien af aftaler, samtaler og forlig, da ,,taqiya" har en direkte nedbrydende virkning for troværdigheden. Den bruges desværre i mange sammenhænge: asylansøgninger, tilladelser, skat, ansøgninger, og især i forhandlingssitivationer med ,,vantro systemer" eller såkaldte ,,illegitime systemer" ( offentlige myndigheder ).

 Kun sjældent indrømmes brugen af taqija

som i et indlæg af formanden for muslimernes studerende i Danmark ( Islamic Student Organisation ) Jahanimar F. Abdallah i et indlæg i Ekstra Bladet 6.4.97: ,,... vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke i at blive hundset med af ikke troende. Vi er ingen kulier mere...den tid er forbi. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet  osv. kan I kun takke jer selv for.

Den kloge narrer den mindre kloge."

 At indrømme brugen af taqija er egentlig imod selve metoden, da det netop er den narrede parts manglende viden om brugen af taqiya, som forvirrer. Den tyske muslimske forfatter og filosof M.A. Rassoul anbefaler i sin bog >>Allahs letzte Botschaft, Argumente fûr den Dialog mit Christen<< ved at føre ham bag lyset. Argumentet henter han i Sura 4,142: Sandelig,hyklere forsøger at overliste Allah, men han vil overliste dem."

 Ofte møder man blandt sunnimuslimer påstanden, at taqija kun findes i shia-islam.

( f.eks imam Leon Soudari i >>Kommentar<<, Kristi.Dagblad juli 98 ). Forskellen mellem shia- og sunnimuslimer er i denne sammenhæng, at taqija er udbredt blandt sunnimuslimer, men påbudt blandt shiamuslimer. Især når en muslim befinder sig i en uheldig eller umulig sitivation, hvor det gælder om at opnå fordele forislam eller sig selv. Taqija er et stratetisk middel for at forvirre omgivelserne. Taqija kan også oversættes og tolkes med ordet ,,forsigtighed" hvilket betyder, at den sande muslim i vanskelige sitivationer bør skjule sine egentlige hensigter. Dette ,, at skjule sandheden" har ,,forstillesen" som konsekvens. 

 Den Uvidende Vantro

Dette gælder f.eks Korantolkningen, hvor man overfor den uvidende vantro fremhæver de blide Koranvers fra Muhammeds tidlige år. Men disse vers er i modstrid med de senere koranvers, hvor profeten fremhæver, hvordan den fromme muslim med hårdhed skal underkaste de vantro og udrydde dem, hvis de nægter underkastelse. ( Sura 4.92 Islams fuldmagt over de vantro: Sura, 4.95, 47.4, Sura 8 og 9. Overfor de vantro skal muslimen henvise til et korancitat, som jævnfør Sura 16.102 ( ,, vi bringer jer bedre" ) er ophævet ( abrogeret ), især verset :" Der er ikke tvang i religionen" og således snyde den vantro og vække dennes interesse ).

 Begrundelsen for taqija er, at Allah snød sine fjender.

Han snød dem ved ikke at lade ( Guds Søn = Jesus ) dø. Islam nægter derfor, at Jesus blev korsfæstet ( ,,det så kun sådan ud, det forekom sådan" ). Denne lære overtog profeten fra sekten ,,doketisterne".

  THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

 Muhammed praktiserede taqija

Han snød sine modstandere, siger islamiske teologer som begrundelse for metoden. Her henvises til ,,Freden ved Al-Hudabija", hvor Muhammad narrede sine modstandere. Overenskomsten ved Hudabija havde kun som formål ved forstillelse at få modstanderne til at tro, at han havde gode hensigter.Fredsaftalen var dog kun beregnet på at samle kræfter til den endelige underkastelse af modstanderne i Mekka, hvilket lykkedes. Med aftalen fik han adgang til byen, hvor han boede, til han og hans tilhængere kunne tage magten indefra. 

Sunni-muslimer i Vesten fornægter overfor ikke-muslimer eksistensen af taqija. 

 Den konsekvente fornægtelse af, at man anvender forstillellelse overfor enkeltpersoner og ,,vantro" myndigheder er en del af selve metoden i taqija. Ofte medfører det grænseløs forvirring hos modstanderen  eller de forhandlede myndigheder, når de ofte langt senere opdager det. Det har endog medført, at enkelte bøger og leksika om islam fejlagtig anfører at taqija kun bruges af shiamuslimer. Anbefalingen af løgn i form af taqija, som fandt sted på,, The 4. Conference of Islamic Research" som en god og frugtbar metode blandt sunnimuslimer, er yderst betydningsfuld, idet sådanne udtalelser fra Kairos Al Azar universitet må anses som normgivende for sunnimuslimer.  

 Et kendt eksempel for aktiv anvendelse af taqija for at forvirre modstanderen ved løgn, kendes fra det overvejende sunnimuslimske land Tyrkiet, hvor Erbakan, politisk leder for den tredjedel af vælgere, der stemmer fundamentalistisk i Tyrkiet, aldrig har fortiet brugen af taqija. ( Søsterbevægelsen i Danmark er Milli Gôrûs, DMGT ).

Assia Harwazinski ( tysk islamforsker ) henviser til, at brugen af taqija er så almindelig for mange muslimer, at det er en ,,slags overlevelseskunst", en måde at leve på, både på det personlige plan, men også i islamiske bevægelser, der både har en skjult dagsorden og en åben dagsorden.

De mest yderliggående er undertiden de mest ærlige, da de ofte af lutter iver ikke kan holde sig tilbage. Pudsigt nok bruges taqija ofte mere bevidst blandt personer, som man i Vesten anser som moderate. Evnen til at bruge taqija ved at udnytte den ,, vantros" naivitet, forplumrer samtalen og forståelsen i den grad, at det undertiden kan være yderst svært at se hvem der har ret. Metoden har som et vigtigt mål, at få ikke-muslimer til indbyrdes at blive uenige ! Derfor indledes ofte med en af følgende påstande:

1.a) ,, Taqiya findes ikke", b ) ,,det bruges kun af shiamuslimer", c) Det bruges kun af yderliggående."

2. Ikke-muslimer har det godt,hvor muslimer har flertallet."  

3. Jihad skal kun forstås som anstrengelse for freden og troen.

4. Islam er et eksempel på verdens mest tolerante religion.

5. Ordet ,,islam" skal oversættes med fred, hvilket viser islams sande indhold ( slm = salama = fred ). Problemet er blot, at ordet ,,islam" faktisk betyder  ,,underkastelse".

Tager en muslim udgangspunkt i en af disse sætninger, ved man , at der bruges ,,forstillelse " for at forvirre eller skabe interesse hos modparten. Derudover kan ofte forventes taqija , hvis en muslim gør et stort nummer ud af de abrogerede ( ophævede ) Koranvers , for eks. verset: ,, Der er ingen tvang i religionen."

 Taqija overfor vantro indledes ofte med Koranverset: Tvang findes ikke i Koranen"

 og påstanden: ,,islam er en tolerant religion", andre religioner har det godt, hvor islams system hersker." At Koranverset er abrogeret/ugyldigt for ortodokse muslimer forties. I de muslimske lande bruges i stedet de voldsomt diskriminerende vers, der forvandler islamiske lande til gennemførte apartheidsystemer. Prof. Spuler Stegeman giver eksempler på, hvordan taqija i Tyskland bruges overfor tyske myndigheder, offentlige kontorer af sunnier. Kilder for sunniislams brug af taqija er  A.Harwazinski, Gibb og Kramer og ,,Zentrum für Türkeistudien".

Taqija anvendes især overfor såkaldte vantro myndigheder,

dvs. politi,domstole og myndigheder af enhver art, som ikke accepterer eller underordner sig islamisk lov. Nogle gange kan myndigheder forbløffes over de utrolige og helt usansynlige historier, som bruges blot med det formål at forvirre. Da flertallet aldrig har hørt om taqija, tolkes det som sygelig tilbøjelighed til løgn, da det sjældent forbindes med noget religiøst.Reaktionen er derfor undren og opgivenhed. Netop det sidste , at myndigheden eller personen opgiver, er tilsigtet mål for taqija. Accepterer myndigheden islamisk dominans og underordner  sig alle krav, dæmpes brugen af taqija.

,,Folk siger: Lyv ikke`men dette gælder ikke , når vi tjener Allah."(Muhammed Navab-Safavi ).

Amir Taheri, tidligere redaktør i Teheran, peger i sin bog

>> Holy Terror<<

på Taqija bruges som tilbagetog for at forberede næste slag:,,Negira". 

 "Hvis den rettroende ikke har tistrækkelig magt til at gennemføre islam her og nu, må han gennem flere stadier. Han må starte med at fremme islam gennem propaganda. Men midlerne kan iøvrigt omfatte alt lige fra etableringen af koran-skoler og til snigmord ( Det engelske ord for snigmorder ",,assassin" er direkte overtaget fra arabisk ). Løgn er acceptabel,når det er nødvendigt for at beskytte troens højere interesser ....Midlertidige tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede fjenden, eller som forbereddelse til næste slag (negira ) er tilladelige."

 Informationsfolder udgivet af

www.Danskkultur.dk

 med det formål at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

 


Det ser ud til her i 2015 = at den tidligere Kasserer Hr. 

Axel Artke

efter at have overtaget Formandsposten i

Grundlovsforeningen 

 Dansk Kultur 

efter

Rolf Slot-Henriksen

Billedresultat for rolf slot-henriksen

Billeder af rolf slot-henriksen

har fået så meget styr på Grundlovsforeningens hjemmeside at

Danmarks Kultur-erklæring

kan Præsenteres på denne hjemmeside. Den lyder således.

--------
For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stadig stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks Kultur-erklæring. 

1. Vort folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i Oldtid og Vikingetid og formet af Kristendommen , den danske historie og udtrykt i Grundloven af 1953 som et gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning til konventioner eller fremmede kulturer.

5. Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur skal imødegås.

6. Politikerne, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til at fremme den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks skal Dansk musuk være en væsentlig del af musikudbudet i dansk radio og fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode og som anvendt praksis.

Ungdommen kan høre Lidt Dansk Musik på dette Link

www.Kulturpartiet.dk

Forsættelsen kan læses på dette Link.

  Læs mere  


Jeg er  

Evangelisk Luthersk Kristen

så derfor har jeg lyttet meget til indholdet på dette Link.  

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube 

 Video til Søren Krarup om De Radikale

Læs mere   

Debat om menneskerettigheder Søren Krarup og Jonas ...

 


 http://www.kulturpartiet.dk/22754407 

 


Kan i unge regne ud = hvilken forskel = der er på disse

Menneskerettigheder = vedtaget i Cairo i 1990 og på

Koranens  Sharia-love = efter at have læst artikel 24 og 25.  ???

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 

 Er du mellem 14 år og 21 år = bør du måske læse Artikel 24. og 25. en ekstra gang. Det er jo trods alt jeres fremtid = det drejer sig om. Det kan kræve ugentlige Analyser.

www.sabbat-kristne.dk/243947134

----------------

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

 


 Kan medlemmer af ( Indre Mission finde ny Viden ) på dette Link  ???

http://www.tro-eller-overtro.dk/415986666  

 


 

935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ...

www.youtube.com/watch?v=nKmtpjPA7ek
16. sep. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
935 - They Have Made Void Thy Law Part II / Rekindling the ... They Have Made Void Thy Law Part I ...

 


Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

Old World Order

Som bekendt for ( Kristne ) der læser i deres ( Bibel ) i ny og næ - så bygger ( Old World Order ) på ( Guds Lov = De 10 Bud )

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDEN

 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 For der er intet skjult, som ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. Har nogen ører at høre med, skal han høre.

Læs også Vers 5. på dette Link

 Thomas  Evangeliet

www.skjulte-sandheder.dk/56856379

Guds Søn = Jesus

har sagt dette

 (5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

Grundlovsnyt - YouTube

Danmarks Riges Grundlov


Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

  Massiv Censur = Hvorfor

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 

Rockefeller afslører alt til Aaron Russo! - YouTube

 

 Kan Kvinder lytte i 11. minutter ???

Have You Forgotten? - YouTube

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684

 

EU
EU
af Henrik Ræder Clausen

 

Prisen: kan skifte : Præamblen på side 57 - må anses som nødvendig politisk grundviden.

 

Sprog  Dansk

  SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

   I Præamblen ( den Korte udgave ) der er Kristendommen ikke nævnt med et eneste ord. Det betyder = at de nede i EUs Hovedkvarter ikke aner = at vi har en = Kristen Kulturarv = hvilket kan bevises med denne hjemmeside.  

www.danskkultur.dk

 Hvor de fleste Kristne helligdage er omtalt under overskriften

Mærkedage 


 Jeg mener også = at der findes nogle interessante oplysninger = på disse hjemmesider

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550269 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550266 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/418550267 

 

  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 
 
 
---------------

 William Cooper Brotherhood of the Snake Full Length ...

www.youtube.com/watch?v=T0ZDr65DOEs
5. nov. 2014 - Uploadet af Howard Nema
http://www.HowardNema.com Watch the TRUTH TALK NEWS "Where truth the mainstream media ignores is ...

 


 Billeder af William Cooper Brotherhood of the Snake ...

 Billedresultat for william cooper brotherhood of the snake full length

 Flere billeder af william cooper brotherhood of the snake full length

 


http://www.sabbat-kristne.dk/ 

 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 Du kan høre Hovedtaleren på dette Link 

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

THE SECRETS OF KING SOLOMON!!!! / and Freemasonry ...

www.youtube.com/watch?v=IPV6B0o5v7Y
9. jul. 2014 - Uploadet af john lockett
The Secret of Solomon's Key Revealed by Michael Hoggard. The Prophecy Club ◅ Luke 8: 16-17 ▻ 17/ For ...

 


 

The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw.

www.youtube.com/watch?v=6ApBK2coD-4
6. sep. 2013 - Uploadet af DELETE THE ELITE!!!
The Great Conspiracy The 9/11 News Special You Never Saw. ..... it is simply no reason for any of what has ...

 


 Niels Harrit: Videnskabeligt bevis for gammel viden om 9/11 ...

 Billeder af 9/11 harrit

Billedresultat for 9/11 harrit

 Flere billeder af 9/11 harrit

 http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

Darryl Worley - Have you forgotten - Video Dailymotion

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of ...

www.youtube.com/watch?v=jRUOAGg3bSg
for 2 dage siden - Uploadet af Rimam Jeyehita
Dr. NIELS HARRIT ~ 9/11 & The Seventh Tower [Age Of Truth*TV] [HD]. Rimam Jeyehita ...
 
 

 

"Frihedens pris er evig årvågenhed.

 Det er grunden til, at så mange radikale muslimske lobbygrupper ønsker at kriminalisere

årvågenhed"

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk   om Koranens indhold

Billedresultat for mARK sTEYN BILLEDER

Billeder af mark steyn

Mark Steyn
forfatter, kommentator og modtager af  Sappho-prisen 2010
 

Mark Steyn's Brilliant (and Funny) Critique of Multiculturalism

 http://www.sabbat-kristne.dk/ 


 http://www.feriepartiet.dk/336475838 

Grundlovsnyt - YouTube 

Danmarks Riges Grundlov

 


Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10. apr. 2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... and singers such as Brittany ...

 


 

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6RgORO5IG2g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ... 

Læs mere    

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 Political Islam - YouTube

   www.Politicalislam.com

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Dissident - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nU91LD-MkA0
1. jul. 2015 - Uploadet af Political Islam
Dissident What should those who oppose political Islam and Sharia call ... As Bill Warner argues, this term ...
 
 
 

 


 Kamal Azmy The Islamic dilemma 1-9 - YouTube

 Video til kamal azmy the islamic dilemma 06 the status of women in islam ep1

 William Cooper ( har sagt = stol på ) Guds Søn = Jesus


  Hvad er gåden muslimer ikke kan løse fordi muslimer ikke kender gåden ???

 www.123hjemmeside.dk

Muslimer kender ikke gåden = fordi gåden ikke står i Koranen. 

 Gåden står i ( Bibelen = Daniels Bog ) Kapitel 2.

 


 Hvorfor findes disse 10 Bud = de ikke i Koranen = dem som Gud skrev på to stentavler med sin finger  ???  Hvilken muslim kender svaret på dette spørgs mål ???

Disse 10. regler = som kristne børn opdrages efter = nemlig 

Guds Lov = De 10 Bud 

de står i den Danske Bibel

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

Ayatollah Khomeinis 112 dage i Frankrig | TV | DR

 Min Tros-erklæring lød således = da jeg blev konfirmeret

Iøvrigt  

 Hvem forfalsker Bibler og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Den Evangeliske-Lutherske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige,
Himlens og Jordens skaber;
og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, Vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til Dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til Himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
.

Det var hvad jeg sagde ja til = da jeg blev Konfirmeret.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/413297894 

 Med venlig hilsen =

Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul

 -------------------

Lige som min Kristne Gud = har Helligånden til = at fylde Kristne med Sandheder

Således tror jeg at Satan = har en Hadets Ånd = der fylder sine tilhængere med  Had og Løgne.


 

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ???  

www.sabbat-kristne.dk/390099042


  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 Hvorfor Massiv Censur

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 


 

 Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

Lyt  eller  dø. 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af eric jon phelps

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

 


 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.02 | 04:18

Ali ste poslovni človek ali izvajalca, Politiki ali Pastor in želite postati velik, zmogljiv in znana v svetu, se nam pridružite, da postane ena od danes naši uradni član ste se daje idealno priložnost, da obiščete Iluminati in njegov zastopnik po tem, ko

...
06.11 | 14:12

Hvorfor omtaler regeringen m.fl. ikke de 3 andre forbehold. Det hele skal skjules omkring politi og retsvæsen. Norge og Schweitz er heller ikke med i politi m.m

...
03.08 | 05:32

silahkan kunjungi kami
http://petershephoto.blogspot.com/

...
27.12 | 00:58
Hej Erling og Mads har modtaget 1
Du kan lide denne side